logo

Valkyrie - Distribuert tjenesteorientert arkitektur for koordinerte helsetjenester

Prosjektbeskrivelse

Valkyrie logo

Valkyrie prosjektet har som mål å utvikle av en IKT-arkitektur prototype for å forbedre koordinering av helsetjenestene.

Vi vil oppnå bedre flyt av relevante helsedata mellom de ulike nivåene i helsesektoren. Pasientforløp med pasienten i sentrum vil være modellen som skal gjøre relevante helsedata tilgjengelig for relevante helsepersonell.

Resultatene fra Valkyrie vil bedre tilgangen til helsedata på behandlingstedet, bidra til bedre helsetjenester. Bedre helsetjenester vil øke livskvaliteten, bedre behandlingsforløp og redusere dødelighet.

Valkyrie tar utgangspunkt i psykiske helsetjenester i Norge. Stadig flere får ikke optimal hjelp, delvis på grunn av manglende samhandling og informasjon. Vi vil undersøke hvordan koordinasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan forbedres ved å lage en innovativ datadelings-løsning basert på eksisterende systemer.

Metode

Dette skal vi oppnå gjennom felles forskningsaktiviteter med nasjonale og internasjonale partnere. Kunnskap vil innhentes via kunnskapsoversikter, observasjoner og intervjuer med pasienter og behandlere. Resultatene fra Valkyrie skal bidra til økt innovasjon for bruk av ny teknologi i helsetjenestene.