Dignity Care – Forbedret koordinering av digital pleie


Prosjektbeskrivelse

Kronisk multisyke personer med komplekse behov utgjør i dag hoveddelen av de 10% av pasienter 2/3 av dagens spesialisthelsetjeneste budsjett går med til å dekke. Med en fragmentert og spesialisert helsetjeneste som mangler koordinering mellom ulike spesialiteter og nivåer, blir tjenestene denne pasientgruppen mottar ofte dyre, ineffektive og av dårlig kvalitet. Hovedgrunnene er dårlig informasjonsflyt og helhetstenkning i komplekse pasientforløp. Dagens e-helseverktøy støtter ikke konsepter som personsentrert pleie, dynamiske team eller integrert omsorg. Til tross for økt tilgang til elektroniske pasientjournaler på tvers av organisasjoner er det ennå ikke mulig å få til en digital informasjonsflyt som følger pasienten. Det å finne bedre og mer kostnadseffektive måter å håndtere den voksende pasientgruppen med kronisk syke med komplekse behov på, er en av nøklene til en bærekraftig helsetjeneste av høy kvalitet.

Det mangler kunnskap om hvordan en delt arbeidsflate kan støtte komplekse pasientforløp og hvilke effekter et slikt digitalt verktøy vil ha. Prosjektet vil bidra til kunnskap om dette, basert på år med teoretisk og empirisk forskning på beste praksis for komplekse pasientforløp.

Dignity Care prosjektet bygger på et nasjonalt moderniseringsprogram for helsetjenesten med utspring i Samhandlingsreformen. En rekke aktiviteter drives av norske myndigheter for å sikre at elektroniske pasientjournaler (EPJ) støtter målet om "En innbygger en journal" (EIEJ) på tvers av primær- og sekundærhelsetjenesten. Det er opp til regionale helsemyndigheter, kommuner og andre aktører å sette dette ut i livet.

Dignity Care prosjektet vil følge og gi innspill til denne prosessen med fokus på behovene til personer med langvarige komplekse sykdommer. Vi vil følge prosessen i to helseregioner, og utvikle og teste løsninger som kan brukes til å etablere en standard for å forbedre digital koordinering av pleie.

Helse Nord og Helse Midt-Norge lanserer begge redesignprosjekter for helsetjenesten, noe som muliggjør komparative studier. Helse Nord følger den nasjonale strategien, mens Helse Midt Norge anskaffer en EPJ løsning for både primær og spesialisthelsetjenesten (Helseplattformen). Begge regionene bruker prinsippene i Dignity Care, men arbeider målrettet med ulike tilnærminger.

Mål

Hovedmål:

Forbedre helsetjenester for kronisk syke pasienter med langvarige komplekse behov.

Delmål:

Produsere kunnskap om hvordan den digitale informasjonsflyten kan forbedres ved bruk av et digitalt delt arbeidsområde som dekker hele pasientforløpet. Vi vil ha spesielt fokus på

  • Barrierer og tilretteleggere for å forbedre den digitale informasjonsflyten som dekker pasientreisen i to helseregioner med ulike tilnærminger til utviklingen av et felles digitalt arbeidsområde.
  • Undersøke effekten av et delt digitalt arbeidsområde (DigiTeam) som veileder og støtter involverte parter i planlegging og levering av personsentrert, integrert og proaktiv omsorg, og om det påvirker teamets ytelse og kvalitet på omsorg (QoC).

Metode

De to regionene inkludert i dette prosjektet er Helse Nord og Helse Midt-Norge. De lanserer ulike redesign prosjekter for helsetjenesten, noe som muliggjør komparative studier. Helse Nord følger den nasjonale strategien i «en innbygger en journal», mens Helse Midt Norge anskaffer og implementere en EPJ løsning for både primær og spesialisthelsetjenesten (Helseplattformen).

Vi har dermed en unik mulighet til å gjøre en komparativ studie knyttet til erfaringer med offentlig redesign i en naturlig setting innenfor samme helsevesen.

Prosjektet vil bruke ulike forskningsmetoder fra kvalitative studier for å oppnå en inngående forståelse til å gjøre en randomisert kontrollert studie (RCT), for å bestemme effekt.