Dignity Care – En digitalt støttet person-sentrert helsetjeneste


Prosjektbeskrivelse

De 10% av pasientene som trenger helsetjenester mest, står for 2/3 av kostnadene. Disse pasientene har gjerne mange diagnoser og langvarige helsetjenestebehov. Høye kostnader er dessverre ikke noen garanti for god tjenestekvalitet, ettersom disse pasientene ofte opplever at forløpet blir fragmentert, med gap og overlapp mellom de ulike aktørene.

En årsak til disse kvalitetsutfordringene er manglende verktøy for informasjonsflyt mellom aktørene. Til tross for økende digitalisering av helsetjenestene, har verken de profesjonelle eller pasienten tilgang til relevant dokumentasjon på tvers av systemet. Vi mangler også kunnskap om hvordan et felles digitalt verktøy som støtter samarbeidet mellom pasienter og fagpersoner i komplekse forløp bør se ut.

Det er behov for både tjenesteinnovasjon for å bedre forløpene for pasienter som har komplekse og langvarige behov, og teknisk innovasjon i de digitale verktøyene som støtter slike pasientforløp.

Mål

Overordnet mål

Å forbedre helsetjenester for kronisk syke pasienter med langvarige komplekse behov, gjennom utvikling av DigiTeam – et planleggings- og samhandlingsverktøy for komplekse pasientforløp, som inkluderer både pasient og pårørende.

Delmål

Dignity Care vil svare på følgende spørsmål:

  1. Hva er effektene av DigiTeam, sammenliknet med vanlige verktøy, på team samarbeid og helsetjenestekvalitet i forløp for pasienter med komplekse og langvarige behov? Gjennomføres som en RCT.
  2. Hvordan påvirker DigiTeam team-samarbeidet og helsetjenestekvalitet? Gjennomføres som en prosessevaluering.

Hvis vi lykkes, vil resultatene våre bidra til en kvalitetsstandard for digitale samhandlingsverktøy i helsetjenesten. Prosjektet vårt bidrar til å skape digitalt støttede personsentrerte helsetjenester til nytte for både pasienter og profesjonelle.

Metode

Dignity Care vil samarbeide med 6 pasientpartnere som lever med mange samtidige diagnoser, og samarbeide tett både med dem og med omsorgs- og helsetjenesten for å designe et digitalt verkøty, kalt DigiTeam, som støtter et personsentrert, helhetlig og proaktivt pasientforløp.

Helsepersonell skal deretter teste DigiTeam i en randomisert kontrollert studie (RCT) for å se hvor godt det støtter teamarbeid og kvalitet i pasientforløpet, sammenlignet med de vanlige digitale verktøyene helsearbeidere bruker. I RCT-en vil vi bruke fiktive pasientforløp, bygget på reelle erfaringer hentet fra våre pasientpartnere. Skuespillere vil spille pasientrollene.

De kvantitative endepunktene for en slik studie vil være kvalitet på pasientforløpet, og opplevd kvalitet på team-arbeidet. I tillegg vil vi gjøre en prosessevaluering, for å forstå hvordan team og «pasient» opplever samarbeidet rundt de problemstillingene de skal løse, med og uten DigiTeam.