logo

Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Bakgrunnen for studien er et ønske om økt kunnskap om helsepersonells bruk av ehelse generelt, og innføring og bruk av Kjernejournal spesielt.

Den første studien, Synliggjøre legers erfaringer med kjernejournal, skal belyse og synliggjøre legers erfaringer med Kjernejournal. Studien er en kvalitativ dybdestudie og foregår i Trondheim, som var først ute med å innføre kjernejournal. Studiedesignet omfatter åpne, kvalitative intervjuer med 25 leger fra akuttmottak, legevakt og fastlegekontorer.

Den andre studien, Kartlegge eventuelle organisatoriske mønster/variasjoner i hvordan kjernejournal er blitt innført i de ulike RHF/HF, og hva som kan læres av dette for den videre innføringen. Studien har særlig fokus se på hva prosjektledere, regionalt (RHF) og lokalt (HF), har gjort for å fremme bruk av kjernejournal, og hva de ser på som de viktigste hemmende faktorene for innføring av kjernejournal. Studien er nasjonal, og omfatter 12 kvalitative intervjuer med prosjektledere fra alle helseregionene.

Mål

Studiene skal:

  1. Synliggjøre legers erfaringer med kjernejournal.
  2. Kartlegge eventuelle organisatoriske mønster/variasjoner i hvordan kjernejournal er blitt innført i de ulike RHF/HF, og hva som kan læres av dette for den videre innføringen.

Metode

Kvalitative studier.