Konsept for nasjonal e-helse monitor

Bakgrunn

Det har vært en økning i offentlige bevilgninger til IKT i helse- og omsorgssektoren de siste to tiårene. Også fremover forventer vi at det investeres betydelige midler i nasjonale satsninger, herunder særlig ifb. med oppfølgingen av Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og realisering av målsetningene for Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Med dette øker forventningene om å kunne følge med på status og utvikling på nasjonalt prioriterte områder og dokumentere effekt og nytte av ulike tiltak over tid.

Prosjektbeskrivelse

FASE 1- Forprosjektfase – utrede og anbefale for monitorering av e-helse, inkludert forvaltningsmodell

Prosjektet skal utrede ulike konsepter for en nasjonal e-helse monitor. Monitoren skal si noe om status på sentrale satsningsområder og følge utviklingen på e-helsefeltet over tid. Monitoren skal gi et grunnlag for internasjonale sammenlikninger.

Monitoren skal bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for bruk i prioritering og styring av e-helsetiltak og utvikling av strategi på e-helsefeltet og skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid i virksomheter, og til forskning og analyse i folkehelsearbeid.

Oppdraget for nasjonal e-helse monitor deles inn i to faser. Dette oppdraget beskriver Fase 1 – Forprosjektfasen hvor leveransen er en sluttrapport med utredning og anbefaling av et konsept for nasjonal e-helsemonitor. 

Igangsettelse av Fase 2 i prosjektet forutsetter en beslutning og finansiering til utvikling av e-helsemonitor. Beslutningen tas i samråd med sentrale aktører på bakgrunn av utredning og anbefaling fra Fase 1. Direktoratet vil vurdere bruk av NSE for fase 2 av oppdraget.

Formål/mål

Overordnet mål

Skape et kunnskapsgrunnlag for bedret gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse.

Effektmål

  • Gi en definisjon på e-helse tilpasset norsk kontekst
  • Gi en oversikt og vurdering av over eksisterende tallmateriale og kartlegginger på e-helsefeltet
  • Levere en utredning av ulike konseptvalg og faglig anbefaling av konsept for en nasjonal e-helsemonitor
  • Levere en anbefalt gjennomføringsplan for anbefalt konseptvalg

Prosjektpartnere

NTNU

Finansiering

Prosjektets oppdragsgiver er Direktoratet for e-helse.

Prosjektbeskrivelse

Det har vært en økning i offentlige bevilgninger til IKT i helse- og omsorgssektoren de siste to tiårene. Også fremover forventer vi at det investeres betydelige midler i nasjonale satsninger. Med dette øker forventningene om å kunne følge med på status og utvikling på nasjonalt prioriterte områder og dokumentere effekt og nytte av ulike tiltak over tid.

  Prosjektet skal utrede ulike konsepter for en nasjonal e-helse monitor. Monitoren skal si noe om status på sentrale satsningsområder og følge utviklingen på e-helsefeltet over tid. Dette bidrar til et godt kunnskapsgrunnlag for bruk i prioritering og styring av e-helsetiltak og utvikling av strategi på e-helsefeltet Oppdraget for nasjonal e-helse monitor deles inn i to faser. Dette oppdraget beskriver forprosjektfasen hvor leveransen er en sluttrapport med utredning og anbefaling av et konsept for nasjonal e-helsemonitor.

Mål

Skape et kunnskapsgrunnlag for bedret gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse.

  • Gi en definisjon på e-helse tilpasset norsk kontekst
  • Gi en oversikt og vurdering av over eksisterende tallmateriale og kartlegginger på e-helsefeltet
  • Levere en utredning av ulike konseptvalg og faglig anbefaling av konsept for en nasjonal e-helsemonitor
  • Levere en anbefalt gjennomføringsplan for anbefalt konseptvalg

Prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold Gunn-Hilde Rotvold

Prosjektdeltakere

Prosjektpartner

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

15.03.2018