Snow innovations


Prosjektbeskrivelse

Snow-systemet samler daglig inn sykdomsovervåkningsdata fra sykehus, private laboratorier, legevakter og legekontor, samt alle mikrobiologilaboratorier i Helse Midt og Helse Nord, og fra Fürst. Dette gir systemet komplett dekning av sykdomsovervåkningsdata i Helse Nord, Helse Midt, samt god dekning i fylkene Oslo, Akershus, Rogaland, Vestfold og Buskerud.

Systemet samler også inn data fra et lite utvalg legekontor og legevakter i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. Disse dataene gir indikasjoner på antall pasientkonsultasjoner innenfor respirasjon og mage tarm. Med basis i disse dataene har en del eksperimentelle tjenester vært forsøkt og resultatene er publisert. Disse er automatisk deteksjon av sykdomsutbrudd og prediksjon av fremtidige insidens.

Alle data som samles inn er i dag fritt tilgjengelig på internett.

Mål

Snow innovations-prosjektet har som målsetning å utplassere Snow sykdomsovervåkningssystem i resten av landet.

SNOW data og bruksområder

Sykdomsovervåkningssystemet har i dag hovedsakelig 2 datakilder; mikrobiologi data og fastlege / legevakt data.

Fra mikrobiologilaboratoriet får vi ut analysedata om smittsomme sykdommer innenfor mage-tarm og luftvei.

På legevakt og legekontor hentes det daglig ut antall konsultasjoner som har diagnosekoder innenfor respirasjon og mage tarm. Dette er såkalt syndromiske data som gir oversikt over aktvitetsnivået innenfor disse syndromområdene i primærhelsetjenesten.

Bruksområder:

Dataene brukes i dag hovedsakelig til å informere klinikere på sykehus og legekontor om forekomst av smittsomme sykdommer. Denne informasjonen er nødvendig som bakgrunnsinformasjon for diagnostisering og behandling av smittsomme sykdommer på sykehus og på legekontor / legevakter. I tillegg er informasjonen nødvendig for å ivareta lovpålagte oppgaver i smittevernloven for kommuneleger og smittevernleger. Informasjonen benyttes også ved planlegging av kapasitet på sykehus og andre helseinstitusjoner. Informasjon om epidemier som er under utvikling, er nyttig for bedre treffsikkerhet ved planlegging av aktivitet og bemanning.

Dagens brukere av systemet

Institusjoner med noder i drift:

  • 7 mikrobiologilaboratorium (UNN, NLSH, St. Olavs, Fürst, Levanger, Molde, Ålesund)
  • 9 legekontor i Helse Nord (Sør-Varanger: Kirkenes legesenter. Alta: Byhagen Legekontor. Loppa: Loppa Legesenter. Tromsø: Tromsø kommunale legevakt, Skansen, Sentrum og Kroken Legekontor. Bardu: Legekontoret i Bardu, Harstad kommunale legevakt)
  • 2 legekontor i Bergen er i drift (Fjellsiden Legekontor, Kalfaret Legesenter)
  • 1 legekontor i Stavanger (Hinnatrekanten Legesenter)

Mottakere av sykdomsovervåkningsdata:

Snow sender hver fredag kl 12:00 en e-post til 4-500 helsearbeidere fordelt på 2 helseregioner og 6 fylker i helse Midt og Helse Nord. Disse er: laboratorieleger, sykehusleger, smittevernsentre, smittevernleger i kommunene, kommuneoverlegene, helsesøstre i kommunen, legevakt, fastlegene, befolkningen og folkehelseinstituttet. Dataene benyttes også i rekvirent systemet til Fürst som beslutningsstøtte for fastlegene som benytter Fürst.