logo

Evaluering av sykmelding over e-konsultasjoner (SYKM2)

Prosjektbeskrivelse

E-konsultasjon er et samlebegrep for de digitale konsultasjonsformene tekstkonsultasjon og videokonsultasjon. E-konsultasjonen inneholder en medisinsk vurdering eller samtale. Fra mars 2020 ble det også mulig å benytte telefon ved e-konsultasjon. Under pandemien var andel e-konsultasjoner hos fastlegen over 40 %. I årene etter er andelen gått ned til mellom 20 og 30 %.

Stortinget vedtok 11. mai 2023 en endring av loven som gjør det tillatt å sykmelde etter e-konsultasjon. Rammene for sykmelding etter e-konsultasjon etter lovendringen er:

  • Pasienten må være kjent for legen.
  • Pasientens diagnose må være kjent for legen.
  • Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse.
  • Legen må anse det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Viktige grunner for lovendringen er at sykemelding etter en e-konsultasjon kan bidra til å redusere et høyt arbeidspress for fastlegene, i tillegg til at det kan være praktisk for mange pasienter å slippe å reise til legekontoret.

I forbindelse med lovendringen har Arbeids-og inkluderingsdepartementet gitt NSE i oppdrag å følge utviklingen i sykefraværet og evaluere erfaringer og effekter av lovendringen. Oppdraget blir gjennomført fortløpende over en tre-årsperiode. Hensikten er å undersøke legenes og pasientenes erfaringer med og holdninger til sykmelding over e-konsultasjoner, hva som kjennetegner sykmeldingene og betydning innføringen har for sykefraværet.

Mål

Hovedmål

Å undersøke bruk, erfaringer og holdninger til å sykemelde over e-konsultasjon, samt betydningen en slik praksis vil ha for sykefraværet.

Delmål

  1. Undersøke om og eventuelt hvordan sykefraværet endres etter innføring av sykmelding over e-konsultasjon
  2. Undersøke fastlegers erfaringer med å sykmelde etter e-konsultasjon
  3. Undersøke egnethet av de gitte vilkårene, de lovmessige betingelsene
  4. Kartlegge bruk over tid og hva som kjennetegner sykmeldingene (type e-konsultasjon, lengde og gradering)
  5. Kartlegge hvem som blir sykmeldt etter e-konsultasjon (kjønn, alder, bostedskommune, diagnoser og bransjer)
  6. Undersøke erfaringer og holdninger blant de sykemeldte

Metode

Evalueringen er et observasjonstudie og vil benytte flere datakilder: Registerdata fra NAV og KPR/FLO, spørreundersøkelse og intervju med fastleger, spørreundersøkelse til den sykmeldte.

Konklusjon

Dette prosjektet vil bidra med kunnskap om hvordan det å skrive ut en sykmelding uten personlig fremmøte på legekontoret vil påvirke sykmeldingspraksis og sykefravær og hvordan leger og pasienter opplever endringen.