logo

Evaluering av Snakketøyet

Prosjektbeskrivelse

Snakketøyet er et digitalt verktøy utviklet av Barns Beste i samarbeid med psykiater og barnepsykolog. Det er utviklet for helsepersonell og andre voksne (skole, barnehage osv.) med mål om å støtte og ivareta barn som pårørende i deres hverdag. Snakketøyet ble lansert i mai 2014. Ved å bruke et digitalt verktøy (e-læring) unngår man en del av de praktiske og ressurskrevende problemene som er knyttet til det å gjennomføre omfattende opplæringsprogram.

Prosjektet har som mål å evaluere om Snakketøyet er et hensiktsmessig digitalt verktøy for å kunne støtte og ivareta barn som pårørende. I dette innebærer en kartlegging av hvilke yrkesgrupper som bruker verktøyet, hvor mange som bruker det, hvordan er nytteverdien og hva som savnes hos brukerne. Prosjektet kan bringe inn viktig erfarings- og evidensbasert kunnskap som er relevant i forhold til å utvikle verktøyet videre.

Mål

Overordnet mål – å evaluere hvordan Snakketøyet fungerer i forhold til å være et praktisk, informativt og tilgjengelig verktøy for samtaler med foreldre og barn.

Delmål

  • vurdering av egen kunnskapsutvikling/trygghet angående å samtale med barn som pårørende
  • nytteverdi i samtaler med barn som pårørende
  • nytteverdi i samtaler med foreldre/andre omsorgspersoner om barnet
  • få kunnskap om hva som savnes av informasjon i verktøyet/forbedringsforslag fra brukere
  • kvantifisere antall brukere og hvem som bruker det: Kjønn, aldersgruppe, type helsepersonell, type virksomhet (psykiatri, rus, somatikk)

Metode

Spørreskjemaundersøkelse (Questback)

Denne delen av evalueringen er basert på kvantitativ metode ved bruk av et strukturert spørreskjema til ulike grupper av (aktuelle) brukere. Hensikten er å nå ut til flest mulig brukere av Snakketøyet for å evaluere nytteverdien av verktøyet.

Intervju av barnekoordinatorer:

Denne delen av evalueringen er basert på kvalitativ metode ved bruk av intervju med et utvalg av aktuelle informanter som er kjent med arbeidet med barn som pårørende. Informantene vil være utvalgte barneansvarlige fra avdelinger i spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten. Hensikten med intervjuene er å få dybdeinformasjon om nytteverdien av Snakketøyet i den kliniske hverdag.