Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste


Prosjektbeskrivelse

Riktig informasjon om en pasients medisinbruk gjør det mulig å behandle og forebygge mange medisinske tilstander. I dag har ikke helsepersonell umiddelbar tilgang til en oppdatert, komplett og korrekt liste over pasientens forskrevne medisiner, noe som øker risikoen for feil medisinering. Medisin-relaterte problemer som bivirkning, feil bruk og feil medikament har alvorlige innvirkninger på pasientsikkerhet, da det kan redusere livskvalitet, forårsake sykdom, død og øke kostnadene i helsevesenet. Helsemyndighetene i Norge investerer i flere digitale intervensjoner for å øke pasientsikkerheten, kvaliteten på helsetjenesten og effektiviteten i medisinhåndteringsprosessen. Å dele oppdatert medisininformasjon gjennom hele pasientforløpet, mellom de ulike organisasjoner og nivå, er en av de prioriterte områder i den norske e-helsestrategien, og en nasjonal felles legemiddelliste (Pasientens Legemiddelliste) er det overordnede målet.

De nasjonale e-helseløsningene kjernejournal og pasientens legemiddelliste skal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Videreutviklingen av kjernejournal til å inkludere pasientens legemiddelliste og samtidig gi direktetilgang til ansatte med behandlingsansvar i sykehjem, og hjemmetjeneste, forventes å medføre store endringer i utførelse av tjenestene og med hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet.

Denne studien vil fokusere på erfaringer og effekter for ansatte og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste før, under og etter innføring av kjernejournal og pasientens legemiddelliste. Dette inkluderer deres samhandling med fastleger, farmasøyt, andre aktuelle aktører samt pasient og pårørende.

Mål

Overordnet mål for studien er å produsere forskningsbasert kunnskap om erfaringer og effekter for helsepersonell og pasienter før, under og etter innføring av de nasjonale løsningene kjernejournal og pasientens legemiddelliste i sykehjem og hjemmetjeneste. Hovedfokus er pasientsikkerhet og kvalitet.

Effektmål:

  • Undersøke effektiviteten i pasientrelatert arbeid
  • Undersøke helsepersonells arbeidspraksis
  • Undersøke helsepersonells samhandling mellom de ulike deler av pleie- og omsorgstjenesten; herunder fastleger – hjemmesykepleie-sykehjem, farmasøyt (og andre aktuelle aktører)
  • Kartlegge hva som hemmer og fremmer helsepersonells bruk av løsningene i sykehjem og hjemmetjeneste
  • Få kunnskap om pasienters erfaringer og nytte av tilgang til egne helseopplysninger, informasjon, samhandling med helsepersonell og egen legemiddelhåndtering


Metode

Studien er delt inn i 3 delstudier: førstudie, mellom- og etterstudie. Hver delstudie har et tverrsnitts-design der man kartlegger helsepersonell (leger, sykepleiere og farmasøyter) tilknyttet sykehjem og hjemmetjeneste og pasienters erfaringer i 9 kommuner både før, under og etter innføring av kjernejournal og pasientens legemiddelliste.

For å få dybde- og breddeforståelse av forskningsspørsmålene i studien, vil det brukes både kvalitativ og kvantitativ metode i form av intervju og spørreskjema, både til helsepersonell og pasienter tilknyttet hjemmetjenesten.