Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Prosjektbeskrivelse

Følgeforskning på de nasjonale løsningene kjernejournal og pasientens legemiddelliste i sykehjem og hjemmetjeneste.

Den overordnede målsetningen med dette prosjektet er å produsere forskningsbasert kunnskap om erfaringer med og effekter av innføringen av de digitale løsningene kjernejournal og pasientens legemiddelliste i kommunal pleie- og omsorgssektor (PLO). Prosjektet vil fokusere på erfaringer og effekter for ansatte og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste før, under og etter innføring av kjernejournal og pasientens legemiddelliste. Dette inkluderer deres samhandling med fastleger, farmasøyt, andre aktuelle aktører samt pasient og pårørende. Videreutviklingen av kjernejournal til å inkludere pasientens legemiddelliste og samtidig gi direktetilgang til ansatte med behandlingsansvar i sykehjem, og hjemmetjeneste, forventes å medføre store endringer i utførelse av tjenestene og med hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet.

Mål

  • Kunnskapsoppsummering - erfaringer fra andre land angående digitale løsninger for felles legemiddeloversikt
  • Undersøke pasientsikkerhet og kvalitet i oppfølging av pasienter
  • Undersøke effektiviteten i pasientrelatert arbeid
  • Undersøke helsepersonells arbeidspraksis
  • Kartlegge helsepersonells samhandling mellom de ulike deler av kommunal pleie- og omsorgstjeneste
  • Kartlegge hva som hemmer og fremmer helsepersonells bruk av kjernejournal og pasientens legemiddelliste
  • Få kunnskap om pasient og pårørendes erfaringer og nytte av tilgang til egne helseopplysninger samt egen legemiddelhåndtering

Prosjektleder

Unn Manskow Unn Manskow

Prosjektdeltakere

Prosjektpartner

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2018 - 2023

Sist oppdatert

07.10.2019