Følgeforskning på elektronisk multidose

Prosjektbeskrivelse

Dette er en videreføring av prosjektet "Erfaringer med pilotering av multidose i e-resept".  Forskningen skal gi kunnskap om hvordan multidose best kan innføres nasjonalt, for å ivareta pasientsikkerheten og riktig legemiddelbruk til pasienter som får legemidler forskrevet gjennom elektronisk multidose. 

  • Positive og negative effekter ved innføringen av elektronisk multidose slik at man ved innføring av elektronisk multidose nasjonalt kan redusere risiko for uønskede hendelser og sikre at pasienten får riktig legemiddelbehandling.
    • Erfaring/kunnskap skal oppgis samlet, men også dokumenteres spesifikt for rekvirenter, multidoseapotek og kommunal helse og omsorgstjeneste.
    • Forslag til forbedringstiltak skal dokumenteres. 
  • Kartlegge pasientsikkerheten ved å måle avvik på legemiddelsamstemthet før og etter innføring av elektronisk multidose.
  • Få kunnskap om elektronisk løsning for multidose kan bidra til bedre/riktigere legemiddelbehandling for pasienter som får legemidler administrert via elektronisk multidose sammenliknet med papirmultidose.
  • Utrede om forskrivningspraksis endres med e-multidose og fremskaffe kunnskap om endringsprosesser og årsakssammenhenger.

Mål

Prosjektet skal gjennomføre videre følgeforskning på nye piloter for elektronisk multidose i e-resept for å undersøke om elektronisk multidose bidrar til riktigere/bedre legemiddelbehandling. Følgeforskningen skal dokumentere positive gevinster og eventuelt utilsiktede negative effekter. Forskningen skal videre gi kunnskap om den elektroniske forskrivningen påvirker legemiddelbehandlingen sett opp mot papirløsningen. 

Prosjektleder

Trine Bergmo Trine Bergmo

Prosjektdeltakere

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2017 - 2020

Sist oppdatert

08.05.2018