Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021

Prosjektbeskrivelse

Dette er en videreføring av prosjektet "Erfaringer med pilotering av multidose i e-resept 2014-2016". Se https://ehealthresearch.no/pro...

Forskningen skal gi kunnskap om hvordan multidose i e-resept best kan innføres nasjonalt for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen for multidosebrukere.

Mål

1. Kartlegge erfaringer med innføring av elektronisk multidose, utrede konsekvenser løsningen har for den enkelte aktør og fremme kunnskap om hvordan multidose best kan innføres nasjonalt.

2. Utrede endringer i pasientens legemiddelbehandling over tid som følge av å gå fra papir til elektronisk ordinering av multidose.

 • Kartlegge pasientsikkerheten ved å måle avvik på legemiddelsamstemthet før og etter innføring av elektronisk multidose
 • Få kunnskap om elektronisk løsning for multidose kan bidra til bedre/riktigere legemiddelbehandling for pasienter som får legemidler ordinert via e-resept sammenliknet med papirordinering av multidose
 • Utrede om arbeidspraksis, roller og ansvar for helsepersonell endres med e-multidose og fremskaffe kunnskap om endringsprosesser og årsakssammenhenger

Metode

Det skal utarbeides og gjennomføres intervju med aktørene som skal delta i ny pilot. Dette gjelder både fastleger, apotekansatte og sykepleiere i hjemmetjenesten. Spørsmålene som utarbeides vil ta utgangspunkt i de erfaringene som har fremkommet i pilotkommunene i Rogaland og bearbeides slik at det kan bidra til kunnskap om hvordan e-multidose best skal innføres nasjonalt.

Fokusområder:

 • Erfaringer fra selve implementeringsprosessen (samstemming og tidsbruk), dvs. det å gå fra papirordinasjonskort til e-resept hos fastlege, apotek og hjemmetjenesten.
 • Kartlegge arbeidspraksis, endringer i roller, faktisk og opplevd ansvar, og hvordan kommunikasjon og samhandling endres ved e-multidose og om eventuelle endringer påvirker tjenesten.
 • Erfaringer med den elektroniske løsningen i drift
 • Tiltak som kan gjøre elektronisk multidose bedre

PhD-prosjekt i farmasi

 • Uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom fastleger, PLO og multidoseapotek analyseres i et før-etter studie med kontroller. Legemiddelliste for samme multidosebruker undersøkes før innføring av elektronisk multidose og 6-12 måneder etter innføringen. Samme undersøkelse skal gjøres i en kommune som ikke får innført multidose i e-resept i perioden og skal fungere som kontrollgruppe. Avvik måles ved å sammenligne legemiddellistene til PLO, fastlege og multidoseapotek for samme bruker før og etter innføringen, og det måles om andelen pasienter med uoverensstemmelser endres mer i gruppen med e-multidosebrukere enn den med papirmultidosebrukere. Det blir registrert forskjeller i legemidler, dose, tidspunkt for både for faste medisiner og medisiner som tas ved behov. Det blir også analysert, endringer og fornying av resepter, manglende resepter, løse resepter mm.
 • Hvordan elektronisk multidose påvirker andel avklaringer mellom apotek og lege og antall intervensjoner apoteket gjør på reseptene før pakking av multidose blir analysert ved å benytte et validert registreringsskjema for registrering av reseptfeil og farmasøytintervensjoner. Data før innføring av e-multidose vil bli sammenlignes med data 6 måneder etter innføring av e-multidose.
 • Kvalitet i legemiddelkjeden målt som legemiddelrelaterte problemer hos sluttbruker (eldre multidosebrukere) blir analysert ved hjelp av observasjonen og intervju. Brukerne blir identifisert i samarbeid med hjemmesykepleien i en utvalgt kommune i tilknytning til nye piloter. Dette vil åpne for å gjøre oppfølgingsstudie etter innføring av elektronisk multidose.
 • Kvalitet i legemiddellister fra apotek analyseres i en tversnittundersøkelse av alle multidosebrukere i Norge før og etter innføring av multidose i e-resept. Kvalitet måles ved å bruke etablerte kvalitetsindikatorer for legemiddelbehandling. Eksempler på slike indikatorer er høye doser, alvorlige legemiddelinteraksjoner, andel legemidler med antikolinerg virkning, bruk av tre eller flere psykofarmaka samt uhensiktsmessige kombinasjoner (NorGep kriteriene)

Medisinskfaglig forskning

 • Forskrivningspraksis kartlegges før innføring av e-multidose og endringer analyseres over tid. Endringer i forskrivningspraksis analyseres ved deltagende observasjoner og intervju med fastleger.

Prosjektleder

Trine Strand Bergmo Trine Strand Bergmo

Prosjektdeltakere

Eksterne prosjektdeltakere

 • Anne Gerd Granås, Institutt for Farmasi, UiO
 • Elin Johnsen

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2017 - 2021

Sist oppdatert

31.03.2020