logo

Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB)

Sammendrag av rapporten

Nasjonalt senter for e-helseforskning har av Direktorat for e-helse fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept.

Denne rapporten beskriver fase 2 av prosjektet, som har sett på pasientsikkerhet ved å måle uoverensstemmelser i pasientens Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastleger og multidoseapotek for pasienter som får legemidler multidosepakket. Målet med denne delen av evalueringen har vært å undersøke graden av samsvar mellom legemiddellistene til fastlegene og listene til multidoseapoteket. Andelen uoverensstemmelser i listene før innføring av multidose i e-resept ble sammenlignet med andelen 2 år etter innføringen.

Det ble funnet en betydelig nedgang i antall uoverensstemmelser fra før til etter innføring av multidose i e-resept. Samlet hadde 60 % av pasientene ett eller flere avvik i sine legemiddellister før innføring av elektronisk multidose mot 29 % 2 år etter innføringen, som betyr at avvikene er mer enn halvert. Disse resultatene indikerer at løsning for multidose i e-resept reduserer antall uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom apotek og lege i forhold til løsning med bruk av papirordinasjonskort.

Denne sammenligningen har analysert avvik på gruppenivå og ikke på individnivå. Dette betyr at data ikke kan analyseres fra de samme pasientene før og etter innføringen, noe som er en svakhet ved studien. Det er derfor viktig å forske videre for å se på avvik i en før/etter studie på pasientnivå, hvor pasienter følges over tid og resultatene sammenlignes med en kontrollgruppe.

Videre forskning er også nødvendig for å undersøke i hvilken grad reduksjon i uoverensstemmelser har klinisk betydning for pasientene, og for å undersøke om nye elektroniske rutiner også påvirker forskrivningskvaliteten og endringsfrekvens i legemiddelbehandlingen til multidosepasientene.

Resultater beskrevet i denne rapporten er publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift med referanse: Jøsendal AV, Bergmo TS. Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 4: 21-23[1].

[1] https://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/riktigere-legemiddellister-med-multidose-e-resept