Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept

Bakgrunn

Prosjektet er et oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Hovedmålet er å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept.

Prosjektbeskrivelse

Målet med prosjektet er å få kunnskap om positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk løsning, sett opp mot dagens eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å få kunnskap om hvordan løsningen best kan  innføres nasjonalt basert på erfaringer fra piloten.

Evalueringen og anbefalingen for 2016, ble i tråd med opprinnelige planer, gjennomført i tre faser. Det er skrevet tre delrapporter som beskriver gjennomføring og resultater for hver av de tre fasene.  

De tre fasene med tilhørende fokus, er som følger:

  1. Produsere en oversikt over erfaringer med e-multidose med et spesielt fokus på de skandinaviske landene. Kartleggingen skal ha et spesielt fokus på erfaringer med elektronisk multidose fra Sverige. Det ble gjort en systematisk sammenligning av bruk mellom Norge og Sverige som inkluderte likheter, ulikheter og konsekvenser av disse.
  2. Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastlege og apotek. Det ble innhentet data på avvik i LIB fra pilotkommunene.
  3. Dokumentere erfaringer med bruk av e-multidose i pilotkommunene og foreslå tiltak til forbedringer. Det ble gjennomført intervju med brukere i pilotkommunene.

Prosjektet ble gjennomført høsten 2016. Resultatene er publisert i 3 delrapporter og oppsummert i en sluttrapport. Resultatene fra 2 av rapportene skal publiseres i fagfellevurderte tidsskrift.

Eksterne prosjektdeltagere

Annete Vik Jøsendal - Apotek 1

Elin Johnsen KVALUT

Finansiering

Opdrag fra Direktoratet for e-helse

Rapporter fra prosjektet

Bergmo TS, Jøsendal AV, Eriksen M, Kolstrup N, Johnsen E, Monika A. Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene. Nasjonalt Senter for e-helseforskning Tromsø. Rapport nr. 04-2016 (ISBN 978-82-8242-062-4). Tilgjengelig fra www.ehealthresearch.no.

Jøsendal AV. Multidose i e-resept - En sammenligning av avvik i Legemidler i bruk (LIB) liste mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept. Nasjonalt Senter for e-helseforskning, Tromsø, 2017. Publiseres på nett høst 2017.

Johnsen E, Bergmo TS, Jøsendal AV, Kolstrup N, Monika A. Multidose i e-resept - Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner. Nasjonalt Senter for e-helseforskning, Tromsø. Rapport nr. 08-2016. Publiseres på nett høst 2017.

Bergmo TS, Jøsendal AV, Eriksen M, Kolstrup N, Johnsen E. Multidose i e-resept - Oppsumering av prosjektet. Nasjonalt Senter for e-helseforskning, Tromsø. NST-rapport nr 01-2017. Publiseres på nett høst 2017.

Prosjektbeskrivelse

Evalueringen og anbefalingen for 2016, ble i tråd med opprinnelige planer, gjennomført i tre faser. Det er skrevet tre delrapporter som beskriver gjennomføring og resultater for hver av de tre fasene.  

De tre fasene med tilhørende fokus, er som følger:

  1. Produsere en oversikt over erfaringer med e-multidose med et spesielt fokus på de skandinaviske landene. Kartleggingen skal ha et spesielt fokus på erfaringer med elektronisk multidose fra Sverige. Det ble gjort en systematisk sammenligning av bruk mellom Norge og Sverige som inkluderte likheter, ulikheter og konsekvenser av disse.
  2. Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastlege og apotek. Det ble innhentet data på avvik i LIB fra pilotkommunene.
  3. Dokumentere erfaringer med bruk av e-multidose i pilotkommunene og foreslå tiltak til forbedringer. Det ble gjennomført intervju med brukere i pilotkommunene.

Mål

Målet med prosjektet er å få kunnskap om positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk løsning, sett opp mot dagens eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å få kunnskap om hvordan løsningen best kan innføres nasjonalt basert på erfaringer fra piloten.

Metode

Forskningsbasert evaluering av pilotprosjekt med elektronisk løsning for multidose i e-resept.

Konklusjon

Prosjektet ble gjennomført høsten 2016. Resultatene er publisert i 3 delrapporter og oppsummert i en sluttrapport. Resultatene fra 2 av rapportene skal publiseres i fagfellevurderte tidsskrift. 

Prosjektleder

Trine Bergmo Trine Bergmo

Prosjektdeltaker

Eksterne prosjektdeltakere

  • Annete Vik Jøsendal, , Apotek 1
  • Elin Johnsen, , KVALUT

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

26.03.2018