logo

Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept 2014-2016

Prosjektbeskrivelse

Dosetter har lenge vært et hjelpemiddel for at riktig legemiddel tas til rett tid. I dosetten er legemidlene sortert etter mengde og når de skal tas. Å legge legemidler i dosetter er en manuell og tidkrevende prosess og kan medføre feil. Multidosepakkede legemidler er utviklet for å redusere ulempene ved å bruke dosett. Multidose er et maskinelt system som pakker medikamenter til hvert doseringstidspunkt i en liten pose. Posene merkes med pasient-id, legemiddelopplysninger og tidspunkt for inntak.

Medikamenter som skal pakkes i multidose forskrives ved at legen sender et ordinasjonskort med en liste over pasientens legemidler, via faks til et apotek. Fra 2014 har en løsning for å ordinere multidose elektronisk via e-­resept vært pilotert i fire norske kommuner. I den elektroniske løsningen blir det etablert en ny sentral e-reseptmelding som heter «Legemidler i bruk» (LIB-melding). LIB-meldingen inneholder en oversikt over alle aktive ordinasjoner til en pasient, både legemidler og kosttilskudd, samt nylig seponerte ordinasjoner og CAVE informasjon. LIB sendes til Reseptformidleren sammen med e-resepter.

I forbindelse med piloten ble det gjennomført en evaluering av multidose i e-resept.

Evalueringen og anbefalingen for 2016, ble i tråd med opprinnelige planer, gjennomført i tre faser. Det er skrevet tre delrapporter som beskriver gjennomføring og resultater for hver av de tre fasene.

De tre fasene med tilhørende fokus, er som følger:

  1. Produsere en oversikt over erfaringer med e-multidose med et spesielt fokus på de skandinaviske landene. Kartleggingen skal ha et spesielt fokus på erfaringer med elektronisk multidose fra Sverige. Det ble gjort en systematisk sammenligning av bruk mellom Norge og Sverige som inkluderte likheter, ulikheter og konsekvenser av disse.
  2. Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastlege og apotek. Det ble innhentet data på avvik i LIB fra pilotkommunene.
  3. Dokumentere erfaringer med bruk av e-multidose i pilotkommunene og foreslå tiltak til forbedringer. Det ble gjennomført intervju med brukere i pilotkommunene.

Mål

Målet med prosjektet er å få kunnskap om positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk løsning, sett opp mot dagens eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å få kunnskap om hvordan løsningen best kan innføres nasjonalt basert på erfaringer fra piloten.

Metode

I del 1 av prosjektet ble det utført en kunnskapsoppsummering. Vitenskapelige artikler ble identifisert gjennom systematiske søk i Cochrane, Medline og SveMed+. I de to internasjonale databasene ble følgende søkeord brukt: unit-of-use packaging, automated distribution system, automated dose dispensing multidose dispensing, multidose dispensing drugs, multidose drug dispensing. I den svenske databasen SveMed+ ble søkeordene multidose, dosdipensering og ApoDos brukt. Inkluderte artikler måtte være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift og omhandle effekter av og erfaringer med bruk av multidosepakkede legemidler og være publisert etter år 2000. I tillegg ble Google Scholar brukt for å finne rapporter og studentarbeider.

Del 2 av prosjektet har sett på pasientsikkerhet ved å måle uoverensstemmelser i pasientens Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastleger og multidoseapotek for pasienter som får legemidler multidosepakket. Det ble målt avvik i Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastleger og apotek før innføring i 2014, og disse ble sammenlignet med avvik 2 år etter innføring. Det var omtrent 500 pasienter i regionen som var med i piloten og fikk multidose ordinert via e-resept ved oppstart. Flere leger har konvertert til andre EPJ-systemer, som ikke har en funksjonalitet for multidose, siden oppstart av pilot. Per oktober 2016 var det omtrent 300 pasienter som fikk multidose via e-resept.

Del 3 av prosjektet undersøkte erfaringer med e-multidose blant leger, hjemmesykepleiere og apotekansatte i pilotkommunene i Rogaland. Det ble benyttet semistrukturert intervju for å kartlegge erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommunene. Til sammen 24 brukere av e-multidose i pilotkommunene ble intervjuet: det ble gjort ett intervju med tre apotekansatte, tre intervju med til sammen 17 hjemmesykepleiere og to intervju med til sammen fire leger. Brukerne ble identifisert i samarbeid med de sentrale aktørene i kommunene og Direktoratet for e-helse. Sentrale effektmål som skulle utredes var som følger:

  • Hvordan påvirkes arbeidsprosessene av e-multidose
  • Utfordringer generelt og spesielt i forhold til overganger mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg
  • Tiltak for forbedringer

Konklusjon

Litteratur med materiale fra Norge rapporterer at multidosepakkede legemidler oppleves som en kvalitetsforbedring både i form av økt pasientsikkerhet og økt effektivitet. Studier fra andre land viser blandede resultater. Svenske studier fant at e-multidose ga høyere risiko for medisineringsfeil enn for vanlige resepter uten multidose. Det ble også rapportert lavere kvalitet på legemiddellistene med multidose. Litteraturgjennomgangen fant ingen studier som spesifikt analyserte medisineringsfeil og forskrivningskvalitet ved e-multidose sammenlignet med multidose forordnet på papir.

Det ble funnet en betydelig nedgang i antall uoverensstemmelser fra etter innføring av e-multidose. Samlet hadde 60% av pasientene ett eller flere avvik i sine legemiddellister før innføring av e-multidose mot 29% to år etter innføringen, som betyr at avvikene er mer enn halvert. Disse resultatene indikerer at løsning for multidose i e-resept reduserer antall uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom apotek og lege i forhold til løsning med bruk av papirordinasjonskort (se Jøsendal AV, Bergmo TS. Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 4: 21-23) https://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/riktigere-legemiddellister-med-multidose-e-resept

Helsepersonell vurderte i hovedsak at pasientsikkerheten økte med e-multidose sammenlignet med papirmultidose, og at e-multidose gir riktigere legemiddelforordning til pasienten. Særlig fastleger opplevde at e-multidose var mer effektivt enn papirmultidose. En forutsetning for å optimalisere fordelene ved e-multidose, er at fastlegene har gode elektroniske arbeidsverktøy. Gode rutiner både internt på fastlegekontoret og i samarbeidet med apotek og hjemmetjenesten ble også fremhevet som viktig. I tillegg ble det påpekt et stort behov for at også ansatte i hjemmetjenesten med ansvar for administrering en pasients legemidler, har elektronisk tilgang til oppdaterte medisinlister i sanntid (se Johnsen E, Jøsendal AV, Bergmo TS. E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks. Sykepleien Forskning 2018 13(69983)(e-69983))https://sykepleien.no/forskning/2018/04/e-multidose-er-bedre-pasientsikkerheten-enn-dosett-og-faks

I løpet av 2018 og 2019 skal multidose i e-resept innføres i flere kommuner og det er på sikt planlagt en nasjonal innføring hos alle fastleger og apotek som håndterer pasienter som får legemidler pakket som multidose. Denne innføringen vil følges med ny forskning både på kvalitet, antall uoverensstemmelser og helsepersonell sine erfaringer.