eMM - Electronic Medicines Management


Prosjektbeskrivelse

eMM produserer ny kunnskap om hvordan digital legemiddelhåndtering kan bidra positivt til en enhetlig helse og velferdstjeneste for fremtiden. Vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy kan trygge legemiddelhåndteringen. I dag bruker apotek, legekontor, sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten ulike digitale verktøy. Arbeidet med medisinhåndtering varierer mellom institusjoner, og silo-organiseringen mellom primær og spesialisthelsetjenesten kompliserer trygg håndtering av legemidler på tvers av organisasjoner, institusjoner og nivåer.

Mål

Ved å undersøke hvordan medisiner håndteres og hvordan digitale løsninger innføres, brukes og ikke brukes vil eMM-prosjektet gi ny kunnskap om legemiddelhåndtering og digitalisering.

Studien skal:

 • kartlegge de ulike teknologiene som brukes i Norge og undersøke i hvilken grad de støtter opp under hele forløpet for medisinhåndtering,
 • utforske arbeidspraksiser og samarbeid mellom fagfolk, og
 • analysere betydningen av digitalisering for integrasjon og samarbeid på tvers av institusjoner og organisasjoner.

Studien foregår i Stavanger og Narvik. Her er nye sykehus under planlegging og de er særlig opptatt av god og sikker håndtering og bruk av legemidler. Vi vil samle forskere, beslutningstakere og praktikere fra de to sykehusene og deres samarbeidspartnere i den kommunale og private helsetjenesten. Vår ambisjon er å etablere en arena for forskning og praksis, og på den måten sikre anvendt nytte av forskningsprosjektet.

Metode

Prosjektet er organisert i 5 arbeidspakker, og har varighet fra 1. august 2021 til 30. september 2025.

Electronic Medicine Management


Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Eksterne prosjektdeltakere

 • Ragnhild Djønne Østerhus, Stavanger universitetssjukehus
 • Svein Skeie, Stavanger universitetssjukehus
 • Catherine Pope, University of Oxford
 • Chrysanthi Papoutsi, University of Oxford
 • Gunnar Ellingsen, UiT
 • Silje Wangberg, UiT
 • Morten Hertzum, University of Copenhagen
 • Nye UNN Narvik, Lars Rye
 • Anne Gerd Granås, UiO
 • Espen Hetty Carlsen, Direktoratet for e-helse
 • Egil Rye-Hytten, Brukerutvalg, Helse Sør-Øst

Samarbeidspartnere

Finansiering

 • Norges Forskningsråd

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2021 - 2025

Sist oppdatert

04.05.2021