logo

DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler

Prosjektbeskrivelse

I helsevesenet har det har vært et paradigmeskifte knyttet til behov og forventinger til IKT systemer, og spesielt relatert til EPJ som et prosess- og beslutningsstøtteverktøy. Dette medfører flere utfordringer for leverandører i utviklingen av et IKT-verktøy som kan forbedre og støtte standardisering av ulike pasientforløp.

Empirisk følger forskningsprosjektet FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer) programmet, som er et av de mest ambisiøse IKT prosjekter i norsk helsevesen. FIKS er organiseringen av en felles innføring av nye kliniske IKT-systemer for alle de 11 sykehusene i Helse Nord RHF. Det skal innføres funksjonalitet i EPJ som ved oppstarten i 2012 ikke var utviklet. Ved oppstarten i 2012 kom over 100 klinikere fra forskjellige helseprofesjoner og ulike områder sammen i arbeidsgrupper med leverandøren med mål om å utvikle neste generasjon EPJ. Programmet har en kostnadsramme på 650 millioner NOK.

Mål

Primært har den elektroniske pasient journalen (EPJ) vært et verktøy der dokumentering skjer i etterkant av kliniske vurderinger og behandling. Dette forskningsprosjektet fokuserer på utviklingen av den neste generasjon elektroniske pasientjournal-systemer basert på strukturert klinisk informasjon (i denne sammenheng openEHR arketyper) som muliggjør gjenbruk av klinisk informasjon, og prosess- og beslutningsstøtte i det interaksjon med pasienten finner sted.

Metode

Dette er kvalitativ forskningsprosjekt med fokus på utvikling, innføring og bruk av strukturert journal som muliggjør gjenbruk av klinisk informasjon, samt prosess- og beslutningsstøtte for klinikere, ledere og beslutningstagere. Gjennom å følge den empiriske prosessen, bidrar forskningen med kunnskap om de sosiotekniske - og organisatoriske grep som må på plass for å muliggjøre strukturert journal.