DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler


Prosjektbeskrivelse

I helsevesenet har det har vært et paradigmeskifte knyttet til behov og forventinger til IKT systemer, og spesielt relatert til EPJ som et prosess- og beslutningsstøtte verktøy. Dette medfører flere utfordringer for leverandører i utviklingen av et IKT verktøy som kan forbedre og støtte standardisering av ulike pasientforløp.

Empirisk følger forskningsprosjektet FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer) programmet som er et av de mest ambisiøse IKT prosjekter i norsk helsevesen er. FIKS er organiseringen av en felles innføring av nye kliniske IKT-systemer for alle de 11 sykehusene i Helse Nord RHF. Det skal innføres funksjonalitet i EPJ som ved oppstarten i 2012 ikke var utviklet. Ved oppstarten i 2012 kom over 100 klinikere fra forskjellige helseprofesjoner og ulike områder sammen i arbeidsgrupper med leverandøren med mål om å utvikle neste generasjon EPJ. Programmet har en kostnadsramme på 650 millioner NKR.

Mål

Primært har den elektroniske pasient journalen (EPJ) vært et verktøy der dokumentering skjer i etterkant av kliniske vurderinger og behandling. Dette forskningsprosjektet fokuserer på utviklingen av den neste generasjon elektroniske pasient journal systemer basert på strukturert klinisk informasjon (i denne sammenheng openEHR arketyper) som muliggjør gjenbruk av klinisk informasjon, og prosess- og beslutningsstøtte i det interaksjon med pasienten finner sted.

Metode

Dette er kvalitativ forskningsprosjekt med fokus på utvikling, innføring og bruk av strukturert journal som muliggjør gjenbruk av klinisk informasjon, samt prosess- og beslutningsstøtte for klinikere, ledere og beslutningstagere. Gjennom å følge den empiriske prosessen, bidrar forskningen med kunnskap de sosiotekniske - og organisatoriske grep som må på plass for å muliggjøre strukturert journal.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Finansiering

  • Norges Forskningsråd
  • UiT Norges Arktiske Universitet

Tema

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2012 - 2017

Sist oppdatert

27.07.2021