Sunnaas Sykehus

Sunnaas sykehus er ett av Europas største spesialsykehus for medisinsk rehabilitering.

Kompetanseområder

Målgrupper

Sunnaas sine målgrupper er pasienter med behov for rehabilitering etter

  • Ryggmargskader
  • Alvorlige hodeskader
  • Andre alvorlige multitraumer
  • Alvorlige brannskader
  • Andre nevrologiske sykdommer

Sykehuset har hovedsakelig regionale oppgaver, men også nasjonale, og har i tillegg universitetsfunksjoner.

Telemedisin

Sunnaas sykehus har arbeidet med telemedisin for sine pasientgrupper siden 1990-tallet. Sykehuset har lykkes med å sette telemedisinske tjenester i drift og anses som ett av sykehusene som har kommet lengst i Norge innen hjemmeoppfølgeing og avstandsoppfølging ved bruk av videokonferanse.

Per dags dato pågår det to doktorgrader innen telemedisin, og sykehuset har hatt følgerforskning fra Universitetet i Oslo de siste ti årene, for å se på hvordan og hvorfor man kan lykkes med å utvikle stadig nye tjenester og få dem i drift.

Innovasjon

Sunnaas sykehus har drevet med innovasjon gjennom en årrekke, men særlig de siste årene har innovasjon blitt et satsningsområde. I 2011 besluttet sykehuset å etablere en egen innovasjonsenhet, for å styrke og profesjonalisere dette arbeidet ytterligere. Gjennom målrettet satsning har de bygd opp en omfattende innovasjonsportefølje med 20-25 pågående prosjekter til enhver tid. Prosjekter innenfor områdene bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, teknologi og e-helse og gamification prioriteres.

Omtrent 50 prosent av prosjektene som er ekstert finanisert og rommer både brukerdrevne og forskningsbaserte innovasjoner. Det arbeides nå med å etablere en egen satsning mot robotikk, samt etablering av en testbed hvor sykehuset samen med helsenæringen kan utvikle «morgendagens» tjenester og produkter.

Mer info

www.sunnaas.no