LHL

LHL er en medlemsstyrt interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

Kompetanseområder

LHL har syv klinikker i spesialisthelsetjenesten og driver med

 • hjertekirurgi,
 • invasiv kadriologi,
 • hjerterehabilitering,
 • rehabilitering for pasienter med hjerte-, lunge- eller kreftsykdom,
 • livsstilsbehandling ved sykelig overvekt,
 • utredning for lunge og slag,
 • lungerehabilitering,
 • generell arbeidsrettet rehabilitering.

Visjon, strategier og mål

Gjennom kreativitet og nytenkning skal LHL-klinikkene aktivt bruke eksisterende og ny teknologi for å bygge oppunder alle våre kvalitetsmål. Vi skal bruke teknologien til å redusere avstandskostnadene, bedre pasientservicen og øke tilgjengeligheten. LHL-klinikkene skal ta en aktiv rolle innen utnyttelse og videreutvikling av telemedisinske tilbud gjennom hele behandlingskjeden.

Oversikt over eksisterende datamateriale og kartlegginger på e-helse som dere har vært involvert i

 • CheckWare – elektronisk innhenting av personopplysninger og spørreskjemadata til bruk i behandling, kvalitetsarbeid og forskningsprosjekter
 • Fatigue and exercise training in patients with sarcoidosis. PhD-prosjekt som pågår og som utgår fra Glittre i samarbeid med UiO og CIRO, Nederland. Bruker systemet "sms-track" for å kartlegge daglig og ukentlig variasjon i fatigue før, under og etter et 4-ukers treningsbasert rehabilitering.
 • Diastolic dysfunction during conservative lifestyle treatment for patients with morbid obesity; et PhD prosjekt i samarbeid med Cardiac Exercise Research Group, NTNU, der det benyttes to ulike aktivitetssensorer med tilhørende app'er for å registrere fysisk aktivitet.
 • Long-Term Intergrated telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial (iTrain) - et e-læringsprosjekt for å aktivisere tidligere rehabiliteringsdeltakere.
 • Hjerteløftet – en randomisert studie hvor pasienter med en viss risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer deltar i livsstilskurs ved Feiring. Deltakerne følges opp ved bl. a ved hjelp av e-helseløsninger som MedAxess.MedAxess (Min Helse) er et web-basert kommunikasjonsverktøy for sikker kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter via Internett og SMS.
 • Secondary prevention in daily life after Percutaneous Coronary Intervention (PCI). A user driven APPlication to optimize cardiac health. The PCI-APP study. PhD-prosjekt under oppstart som utgår fra Feiring i samarbeid med OUS Ullevål, University of Huddersfield, Kunnskapssenteret og NTNU.
 • Utvikling av E-skjemaer for periodiske rapporteringer av aktivitets-, kost- og røykevaner
 • Web-basert diskusjonsforum i der samtlige forsøkspersoner har tilgang og blir oppfordret til å delta.

Konferanser

Deltaker

Deltar i alle store konferanser internasjonalt innen rehabilitering og behandling for hjerte, lunge og kreft.

Arrangør

 • Medarrangør i Nasjonal konferanse innen kreftrehabilitering som arrangeres hvert annet år.
 • Medarrangør i Nasjonal Lungerehabiliteringskonferanse som arrangeres hvert annet år. Neste gang januar 2017 i Oslo.
 • OBESI - LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital arrangerer årlig fagseminar i behandling og oppfølging av sykelig overvektige.
 • Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-øst ved LHL-klinikkene Feiring arrangerer årlig mange kurs og konferanser. Se nettadresse www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/om-ressurssenteret/