logo

Akershus Universitetssykehus

Akershus universitetssykehus forsker og tester ut ulike e-helse systemer og løsninger.

Akershus universitetssykehus HF er organisert slik at e-helse området omfattes av Divisjon for diagnostikk og teknologi, i avdeling for Medisinsk teknologi og e-helse. Forskning og innovasjon er en stabsavdeling i linje til administrerende direktør. I tillegg samarbeider sykehuset med Helse sørøst kompetansesenter for helsetjenesteforskning(HØHK).

Ahus sitt forskningsutvalg består av representanter fra alle de kliniske divisjonene. Det er lite forskning innen e-helse området.


Ahus har en forskningsstrategi for 2012-2016, men det finnes ingen egen strategi for e-helse.

Det meste av forskningen vi kjenner innen dette området, er det HØHK som er kontaktflate for.

Prosjekter i regi av HØHK

Betingelser for endring av praksis ved innføring av pleie- og omsorgsmeldinger (BEPPLO)

BEPPLO skal studere hvordan innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) ved Ahus og tilhørende kommuner påvirker praksis i og mellom institusjonene. Videre skal prosjektet bistå i å videreutvikle PLO-meldingene, fortrinnsvis ved å være med på utvikling og pilotering av vurdering av funksjonsnivå (f.eks ADL). I 2015 er det videreutviklingen av PLO-meldinger som har vært hovedinnsatsen, og vi har kommet frem til en egnet melding som kan innarbeides i DIPS, men hvor det p.t. ikke foreligger noen løsning for Gerica. Finansieringen er fra Forskningsrådet (tre år) og er et samarbeidsprosjekt med BI. Avsluttes ved utgangen av 2016.

Ressursinnsats: Post doc Antonella La Rocca 100 %, Seniorforsker Thomas Hoholm 20 %.

HØKH er partner i et Forskningsrådsfinansiert SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) C3 (Centre for Connected Care) og deltar som en del av dette i følgende e-helse relaterte prosjekt:

Vel Hjem-prosjektet

Prosjektet vil utvikle en tjenestemodell for samhandling mellom sykehus, fastlege og hjemmetjeneste, som bedre ivaretar eldre multisyke pasienter, og deres pårørende. Dette kan blant annet omfatte elektroniske løsninger for timebestilling, implementering av elektroniske sjekklister og elektronisk systemer for planlegging av optimalisert pasientflyt. Prosjektet ledes fra OUS og Ahus bidrar med forskningskompetanse på modellering av pasientflyt, mens firmaene Imatis og Dignio arbeider med innovative tekniske løsninger. Prosjektet vil løpe fra medio 2016 og ut 2017, med 50 % forskningsinnsats fra Post Doc Joe Viana (Ahus).

Avansert hjemmesykehus

Dette prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen, og målsettingen er å videreutvikle og evaluere modellene for avansert hjemmesykehus for barn, som er i drift ved OUS og Ahus. Prosjektet vil forsøke å utnytte muligheter for elektroniske oppfølging av pasienter, samt effektiv planlegging og gjennomføring av helsearbeidernes hjemmebesøk hos pasientene. Prosjektet planlegges å løpe fra medio 2016 og ut 2017, med 50 % forskningsinnsats fra Post Doc Joe Viana (Ahus).

Kontaktperson: Hilde Lurås, forskningsdirektør HØHK email hidden; JavaScript is required

Forskning som utgår fra Divisjon for diagnostikk og teknologi

Akershus universitetssykehus (Ahus) har i samarbeid med Capgemini som det første sykehuset i landet gjort forsøk med IBM Watson for å sikre at skadede barn får best mulig røntgenundersøkelser.

Prosjektnavn: Forsvarlig bruk av CT ved undersøkelse av barn i akuttsituasjoner. Proof of concept-bruk av IBM Watson-analyseverktøy til kvalitetsstudier ved Ahus

Kontaktperson: Petter Hurlen email hidden; JavaScript is required

Mer info

www.ahus.no