Tyrilistiftelsen

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Stiftelsen jobber tett med EPJ-leverandører for å utvikle e-helseløsninger tilpasset TSB.

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Stiftelsen har syv geografisk spredte behandlinger med totalt 147 helseplasser i avtaler med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge samt tyve omsorgs- og rehabiliteringsplasser i avtale med Oslo kommune.

Tyrilistiftelsen har i forbindelse med implementering av nye systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ), fagsystem og kartlegginger hatt en aktiv rolle i utvikling og videreutvikling av verktøy for registrering, kartlegging og rapportering.

Kompetanseområde

Brukervennlighet for registrering, kartlegging og rapportering

Stiftelsen er en aktiv samarbeidspartner med leverandører av e-helseløsninger, rettighetshavere og andre. De har opparbeidet kompetanse på tilpasninger og brukervennlighet for fagsystemer spesielt tilpasset dem. Integrasjon av kartleggingsverktøy og rapportingspliktig informasjon har vært og er en hovedlink i dette arbeidet.

Tyrilistiftelsen har gjensidig inngripende planer for behandling og videre oppfølging av pasienter (f.eks. inviduell plan og behanldingsplan). Brukervennlighet og dynamisk funksjon for produksjon, sammenkobling og transport av slike planer er grunnleggende for at de skal kunne understøtte samarbeid på tvers at faggrupper og målrettet behandlingsaktivitet.

Stiftelsen har deltatt i videreutviklingen av en modul for automatisk genererte rapporter for administrering av legemidler, statistikk/rapporter – om bruk av legemidler for pasienter i fagsystemet.

Integrering av innrapportering til norsk pasientregister i fagsystemet er et annet samarbeidsområde. I den forbindelse har Tyrilistiftelsen valgt å lage en egen utvidet sluttevaluering for å kunne bidra til bedring av egen kunnskapsbasert praksis.

Videre har Tyrelistiftelsen samarbeidet tett med firmaet Checkware og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse om utvikling av elektronisk utgave av det kliniske kartleggingsintervjuet EuropASI. Dette er nå implementert hos dem som første sluttbrukeren.

Videreutvikling av tilgangsstyring i fagsystemet har vært et annet arbeid stiftelsen har gjort for å sikre pasient- og informasjonssikkerhet under behandlingen og ved avslutninger eller overføringer internt og eksternt.

Visjon, strategier og mål

Tyrilistiftelsen har en visjon om å være en samarbeidspartner som kan bidra til utvikling av funksjonelle arbeidsformer og kunnskapsbasert praksis i TSB. Formålet med Tyrili FoU, som definert i Stiftelsens strategidokument, er å drive forsknings- og utviklingsarbeid som også er relevant eksternt.

Spesifikt i forbindelse med e-helse ønsker Tyrilistiftelsen å være en aktør som kan bidra i utvikling og videreutvikling av brukervennlighet og praktisk funksjon i løsninger og verktøy for registrering. Ved siden av klinisk relevante mål med dette arbeidet er et mål at data skal kunne hentes direkte ut av fagsystemene og være av en kvalitet som muliggjør benyttelse av oss eller andre til forsknings- og utviklingsformål. Derfor ønsker stiftelsen å være en aktiv samarbeidspartner som bidrar i utvikling av e-helseløsninger med et sluttbrukerperspektiv med eksisterende og nye samarbeidspartnere.

Konferanser

Enheten for forskning og utvikling i Tyrilistiftelsen deltar i fora og prosjekter med ulike eksterne aktører. For eksempel deltar de i en arbeidsgruppe med SOMA Solutions og IKOMM med mål om å utvikle en egen planmodul for fagsystemet.

Mer info

www.tyrili.no