logo

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester i Norge og globalt.

Folkehelseinstituttet har en rolle som kunnskapsprodusent i helsesystemet, og skal understøtte Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet med relevant kunnskap. Innsatsfaktorene som bidrar til helse er:

 • Andre sektorers arbeid med relevans for folkehelse
 • Helsetjenestens befolkningsrettede folkehelsearbeid
 • Individrettet forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Individrettet diagnostikk, behandling, pleie og omsorg

Kompetanseområder

Samfunnsoppdraget deles i følgende kjerneoppgaver:

 • Beredskap
 • Forskning og helseanalyse
 • Vurderinger og råd
 • Tjenester og infrastruktur
 • Kommunikasjon

Folkehelseinstituttet skal bidra med forskning, analyser, metodevurderinger og oppsummert kunnskap som

 • understøtter pasientenes helse- og omsorgstjenester og befolkningens folkehelsearbeid.
 • beskriver helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.
 • identifiserer påvirkningsfaktorer, årsaker og konsekvenser av sykdom og tidlig død.
 • undersøker effekten av tiltak som kan virke helsefremmende eller forebyggende.
 • medvirker til riktige beslutninger og gode prioriteringer på alle nivåer.
 • bidrar til kontinuerlig kvalitetsforbedring for å sikre virksomme, trygge og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester.
 • viser samlede effekter av folkehelsearbeidet og tjenestenes innsatser, samt prognoser til nasjonal helseplanlegging.
 • danner grunnlag for overvåking av og beredskap overfor helsetrusler nasjonalt og globalt.
 • beskriver behov, forbruk, kvalitet og konsekvens av helse- og omsorgstjenester.
 • beskriver og forklarer sosial ulikhet i helse.

Visjon, strategier og mål

Visjon

Folkehelseinstituttets visjon er: bedre helse for alle.

Flere stortingsmeldinger og nasjonale strategier utdyper hva som ligger i denne visjonen:

 • Norge skal være blandt de tre landene med høyest levealder
 • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel
 • Vi skal skape et samfunn som fremmer hele befolkningens helse og reduserer sosiale helseforskjeller
 • Norge skal bidra til bedre helse globalt

Mål

Folkehelseinstituttets mål er å utføre forskning og helseanalyse av høy kvalitet som er internasjonalt konkurransedyktig og har strategisk betydning for instituttets samfunssopdrag og mål, samt produsere og oppsummere nyttig forskningsbasert kunnskap.

Sentrale komponenter i den nasjonale infrastrukturen for kunnskap er nasjonale helseregistre, helseundersøkelser, data fra helsetjenesten, biobanker, laboratorievirksomhet og digitalisering. Infrastrukturen gir et godt datagrunnlag for kunnskapsbaserte forebyggende tiltak og helse- og omsorgstjenester, og for innovasjon og verdiskaping.

Oversikt over eksisterende datamateriale og kartlegginger på e-helse

Folkehelseinstituttet arbeider med sentrale helseregistre, har omfattende virksomhet knyttet til kunnskapsoppsummering, kvalitet, pasient og brukererfaringsundersøkelser i helsetjenesten, samt flere evaluering og tiltaksforskningsprosjekter, inkludert e-helsetiltak.