Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF har ansvaret for at 190 000 innbyggere i regionen tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer og psykiatrisk helsevern.

HNT jobber spesifikt med tilpasning og innføring av regionale e-helseprosjekter. I tillegg har HNT fokus på utvikling av pasientforløp innad og på tvers av nivå, utprøving og utnyttelse av velferdsteknologi, anskaffelse av medisinteknisk utstyr samt noen mindre innovasjonsprosjekter.

Kompetanseområder og temasatsinger

PasientforløpHNT jobber systematisk med å beskrive og implementere pasientforløp basert på nasjonale og regionale føringer og modeller. Forløpene danner grunnlaget for behandling og logistikk knyttet til pasientene.

VelferdsteknologiHNT er med i et norsk-svensk forskningsprosjekt innenfor velferdsteknologi, Vältel. Prosjektet skal skape en langsiktig arena for kunnskaps- og erfaringsutbytte. Formålet er å prøve ut og teste løsninger som kan bidra til å løse helse- og omsorgsutfordringer i Midt-Norden ved hjelp av velferdsteknologi.

HelseplattformenDette er Helse Midt Norges prosjekt for ny felles pasientjournal sammen med kommunene. Prosjektet har nasjonal status som første trinn mot En Innbygger En Journal. HNT deltar aktivt i styring og gjennomføring av prosjektet.

Pasientorientert organiseringDette er en prosess for å endre den interne organiseringen av HNT til å bli mer pasientrettet. En riktig organisering og prosessfokus vil være viktig for å kunne realisere e-helse videre.

Vi jobber også løpende med innføring av nasjonale løsninger som eresept, kjernejournal og Helsenorge.no

Visjon, strategier og mål

Helse Nord-Trøndelags visjon er “på lag med deg for din helse.” Strategiene på e-helsefeltet er i all hovedsak bygget på regional IKT-strategi og nasjonale strategier innenfor området.

I tillegg ønsker HNT å være god på å utnytte tilgjengelig kunnskap i digital form som kan benyttes pasientbehandling, forebygging og opplæring av pasienter og pårørende.

Konferanser

Helse Nord-Trøndelag deltar i alle de nasjonale konferansene knyttet til e-helse i Trondheim og Oslo. Hemitkonferansen og HelsIT er de viktigste.