Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark.

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark. Før Helse Nord IKT ble etablert, ble forvaltning, drift og utvikling av IKT ivaretatt av IKT-avdelinger i hvert helseforetak i Helse Nord.

Kompetanseområder

Helse Nord IKT består av tre avdelinger samt enheten stab/støtte.

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon er Helse Nord IKTs største avdeling med omtrent 150 medarbeidere, som utfører alle tjenester bedriften leverer: Infrastruktur, applikasjoner, systemer, servere, lagring og PC-er. Avdelingen følger opp leverandørerer og har ansvaret for Helse Nord IKTs regionale drifts- og overvåkningssenter.

Kunde og service

Kunde og service består av 65 medarbeidere, og bidrar med IKT-faglig kompetanse og service slik at helseforetakene skal kunne utøre sin pasientbehandling. Avdelingen har ansvaret for brukerstøtte, kunderelasjoner, tilgangsadministrasjon, opplæring, mottak av bestilling og samkjøring av bestilling og leveranse.

Tjenesteutvikling

Tjenesteutvikling gir råd og gjennomfører utvikling av felles IKT-løsning i Helse Nord. Avdelingen har omtrent førti medarbeidere, og er sykehusenes rådgiver og samarbeidspartner. De løser regionale systembehov for pasientbehandling, forskning og ledelse, og jobber med regionalt vedtatte prosjekter og programmer.

Stab/støtte

Stab/støtte har nitten medarbeidere som er ansvarlig for virksomhetsstyring, kvalitetsstyring, sikkerhet og beredskap, HR, kommunikasjon, arkiv, administrasjon, HMS, økonomi, avtaleforvaltning og anskaffelser.

Helse Nord IKT har et betydelig prosjekt- og utviklingsmiljø som støtter sykehusene med IKT-utvikling, så å sikre at prosjekter leverer i tråd med sykehusenes strategiske mål på mest kostnadsfrie måte er et viktig utgangspunkt. Helse Nord IKT ivaretar dette med diverse kompetanseområder, blant annet:

 • Prosjektkontor
 • Program- og prosjektledelse
 • IKT- og virksomhetsarkitektur
 • Utviklere innen ulike tekniske fagområder

Visjon, strategier og mål

IKT er et av flere virkemiddel Helseforetakene har for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på pasientbehandlingen. Den teknologiske utviklingen innenfor Helse og IKT forgår i høyt tempo. Ny teknologi forutsetter IKT-løsninger som underbygger tilgjengelighet, mobilitet og fleksibilitet.

Pasienten er i fokus, men IKT er ikke bare forbeholdt helsearbeiderne. IKT-løsningene må tilrettelegges for at pasientene kan medvirke i eget behandlingsforløp. Grunnlaget for å tilfredsstille dagens og fremtidens krav til IKT-løsninger ligger i gode arbeidsprosesser, en solid IKT-infrastruktur og endringsvilje blant både klinikere og teknologer. Forståelse for pasientens og helsearbeiderens behov er avgjørende for å realisere de teknologiske forventningene.

Helse Nord IKT skal være en foretrukken leverandør innenfor IKT. Dette innebærer at Helse Nord IKT må:

 • Tilby en topp moderne IKT-infrastruktur for å realisere ambisjonene til Helseforetakene
 • Tilby kompetanse på hvordan teknologi kan anvendes for å effektivisere og heve kvaliteten på pasientbehandlingen
 • Tilby brukervennlige IKT-løsninger for både helsearbeidere og pasienter
 • Ha arbeidsprosesser som møter de forventninger og krav som stilles til moderne IKT løsninger

Med dette som bakgrunn er Helse Nord IKT sin visjon:

«Helse og IKT smelter sammen»

Deres verdier er kvalitet, trygghet og respekt.

Strategier

Helse Nord IKT har utviklet et sett med strategier innenfor fire områder, som skal svare opp kravene i oppdragsdokumentet:

 • Leveranser
 • Ressurser og rammebetingelser
 • Interne prosesser
 • Menneske, læring og utvikling

Mål

Helse Nord IKTs strategiske mål oppsummert:

 • Å være en attraktiv arbeidsplass
 • Sikre nødvendig kompetanse
 • Bidra til å løse regionale systembehov for pasientbehandling, forskning og ledelse
 • Bedre den interne informasjonsflyten
 • Bli mer kostnadseffektiv gjennom gevinstrealisering
 • Forbedre samhandlings- og forretningsmodellen med Helseforetakene
 • Forbedre samspillet med teknologiplattformene i Helseforetakene
 • Etablere løsninger som vil øke kundetilfredsheten
 • Forbedre og kostnadseffektivisere desktoptjenesten
 • Stabil og tilpasset arbeidsflate
 • Gjennomgående og god informasjonssikkerhet

Mer info

Helse Nord IKTs hjemmeside:https://helsenordikt.no

Egne sider på Facebook og Linkedin