Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Helse Midt-Norge IT (Hemit) skal understøtte helseforetakene i Midt-Norge sine behov for IKT-tjenester.

Helse Midt-Norge IT (Hemit) skal understøtte helseforetakene i Midt-Norge sine behov for IKT-tjenester, både når det gjelder løpende drift, forvaltning og utvikling.

Kompetanseområder

Hemit er helseforetakenes rådgiver og samarbeidspartner for å sikre funksjonelle og fremtidsrettede IKT-løsninger, samt sørge for å gjennomføre oppdrag og forvaltnings- og utviklingsplaner på eksisterende tjenester.

Hemit utfører daglig drift, forebyggende driftsoppgaver, brukerstøtte og feilretting, med arbeidsprosesser basert på Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Hemit har en sentral rolle i prosjekter innen bl.a. pasientbehandling og samhandling, klinisk støtte, virksomhetsstyring og teknologi og infrastruktur.

Visjon, strategier og mål

Visjon

Hemit i front med effektiv og innovativ IKT for liv og helse.

Hemits satsningsområder kan finnes i årsrapporten fra 2015, kap. 1.2.: https://hemit.no/publishimages/årsrapport%20hemit%202015.pdf

Konferanser

Årlig arrangerer Hemit en helse/it-konferanse: Hemitkonferansen

Oversikt over eksisterende datamateriale

Hemit er bidragsyter i en rekke regionale og nasjonale prosjekter; det viktigste er Helseplattformen (anskaffelse, innføring og gevinstrealisering av ny elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge).

Eksempler på nasjonale tiltak og aktiviteter Hemit er invovlert i:involvert i

  • Informasjonssikkerhet
  • eResept og kjernejournal
  • Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten og helsenorge.no
  • Meldingsutveksling
  • Virksomhetsarkitektur
  • Nasjonale standarder
  • Systemsstøtte for legemiddelkjeden og anskaffelse nytt apoteksystem
  • Digitale innbyggertjenester
  • Interaktiv henvisning og rekvirering
  • Kvalitetsregistre MRS – medisinske registreringssystem

Mer info

Hemits årsrapport 2015: https://hemit.no/publishimages/årsrapport%20hemit%202015.pdf