SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med en bred, flerfaglig forskningsprofil med internasjonal spisskompentanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med en bred, flerfaglig forskningsprofil med internasjonal spisskompentanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-komersiell virksomhet hvor ingen eiere kan ta utbytte. Økonomiske overskudd investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEFs overordnende visjon er: Teknologi for et bedre samfunn.

Kompetanseområder

Helse og Velferd er definert som ett av fem strategiske satsingsområder innen SINTEF, der de skal være ledende, og utvikle verdier og løsninger som svarer på samfunnsutfordringene innen feltet. E-helseforskningen ved SINTEF skjer spesielt innen instituttene Teknologi og samfunn og Digital, men også andre institutter bidrar med spisskompetanse.

Velferdsteknologi, digitalisering og e-helse

SINTEF har de siste årene vært en viktig bidragsyter for å innføre velferdsteknologi i norsk helse- og omsorgstjeneste. I perioden 2013-2016 har SINTEF gjennomført en bedriftsintern konsernsatsing med tema velferdsteknologi der et sentralt mål har vært å etablere en felles kunnskapsplattform for gjennomføring av velferdsteknologiprosjekter. SINTEFs arbeidsform er basert på følgende prinsipper:

1) Brukersentrering - vi tar utgangspunkt i brukerne og deres behov.

2) Tverrfaglig samarbeid – feltet krever samarbeid mellom ulike aktører og fagkompetanser.

3) Iterativ prosess – for å sikre at endringer evalueres som grunnlag for nye forbedringer.

4) Helhetlig tilnærming – som involverer alle brukere og tar hensyn til systemene rundt.

5) Basert på anerkjent forskningsmetodikk – for å sikre at vi utvikler ny kunnskap som kan utnyttes videre både nasjonalt og internasjonalt.

Parallelt med den interne satsingen har SINTEF jobbet med norske bedrifter, kommuner, helseforetak, direktorater og andre aktører for å utvikle, evaluere og implementere gode, velferdsteknologiske løsninger ute i tjenestene. Det totale prosjektvolumet for SINTEF for dette arbeidet er over 100 MNOK i perioden. Under følger en tematisk oppstilling av ulike deltema samt noen utvalgte eksempelprosjekter:

1. Systemer for beslutningsstøtte, arbeidsprosesser og samhandling.

SINTEF har spesielt jobbet med systemer for mer effektiv hjemmeomsorg i norske kommuner, og hvordan komplekse arbeids- og samhandlingsprosesser mellom ulike brukere og tjenesteytere kan forenkles og effektiviseres. En grundig kartlegging av hvordan tjenester ytes, samt studier av hvordan spesielt bruk av elektroniske tavler som kan hente ut og presentere digital informasjon i sann tid har gjort det mulig å fjerne mange tavler og gule lapper i helse- og omsorgstjenestene.

2. Trygghets- og mestringsteknologi

SINTEF har i samarbeid med, og med utgangpunkt i prosjekter i norske kommuner utviklet retningslinjer for etablering av tjenester for trygghet og mestring. Vi har også jobbet med utvikling av flere typer hjemmetjenester som kan hjelpe bruker til å kunne leve et godt liv hjemme, blant annet bruk av elektronisk pilledispenser, GPS-lokalisering av personer med demens, avstandsoppfølging av sykdom og brukerflater/apper/hjelpere for hjemmebruk.

3. Ressursoptimalisering og planlegging

SINTEF jobber i prosjekter der målet er å planlegge og utnytte tilgjengelige ressurser best mulig i kommunal hjemmetjeneste. Optimaliseringen går ikke bare på ruteplanlegging og utnyttelse av hjemmehjelpere, men forsøker også å ta inn reelle føringer, for eksempel knyttet til behov for tunge løft, brukerpreferanser og medisinske oppfølgingsbehov.

4. Sensorsystemer

SINTEF har utviklet sensorsystemer for oppfølging av helse og velvære for pasienter utenom sykehus, og har blant annet utviklet fallsensorteknologi og m-Helse-baserte systemer for hjemmeoppfølging av hjertesviktpasienter og leversviktpasienter. I tillegg brukes sensorsystemene i prosjekter rettet mot sport, helsebringende aktiviteter samt arbeidsmiljø. SINTEF er medlem av Continua Health Alliance, og har utviklet fysiologiske sensorer som er basert på Bluetooth Continua-standarder for overføring av helsedata. SINTEF er utviklingspartner for Direktoratet for e-Helse sine aktiviteter for avstandsoppfølging av kronikere i Samveis Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.

5. Produkt- og tjenesteutvikling

Bruk av e-helseløsninger vil alltid påvirke eller endre tjenestetilbudet, enten for sluttbruker og/eller helsepersonell. Det er ikke bare å ta teknologien i bruk; tjenestetilbudet må tilpasses teknologien. Det er derfor nødvendig at man har med kompetanse innen tjenestedesign når man skal ta i bruk ny teknologi. SINTEFs medarbeidere har lang erfaring i å jobbe parallelt med produkt- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten. En egen designfaglig gruppe innenfor konsernområdet arbeider med tjenestedesign og brukersentrert design. Metodikken avdekker viktige kontaktpunkter i en pasient- og brukerreise, sikrer gode brukeropplevelser, og effektiviserer hverdagen til helsearbeidere og spesialister. Metodene er også med på å sikre god brukerinvolvering i hele utviklingsløpet, noe som er essensielt dersom man skal lykkes med innovasjonsarbeid. Gruppen bidrar til teknologi- og tjenesteutvikling for helse- og omsorgssektoren, kommuner og industriaktører, og utøver ofte designledelse i innovasjonsarbeid, bistår med definering av brukerkrav samt i utvikling, evaluering og implementering. Arbeidet utføres som en brukersentrert designprosess i samspill med brukere, helsefaglig personell og teknologileverandører.

6. Informasjonssikkerhet og personvern

SINTEF har en egen programvareutviklingsgruppe som fokuserer på informasjonssikkerhet og personvern. Gruppen er svært oppdatert på trusselbildet, og har blant annet gjort risiko- og sårbarhetsanalyser for systemer for hjemmeomsorg.

Teknologi for diagnostikk og behandling

SINTEF jobber for å utvikle bedre diagnostikk og mer effektiv behandling innen en lang rekke områder. Relevant for e-helsedomenet nevnes følgende SINTEF-aktiviteter:

  • SINTEF er en ledende forskningsaktør innen ultralydteknologi for medisinsk avbilding og behandling, og en sentral aktør i SFI-en Centre for Innovative Ultrasound Solutions og Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling.
  • SINTEFs forskning på mikro- og nanosystemer inkluderer utvikling av in vitro diagnostikk for rask og enkel prøvetaking – spesielt teknologier basert på "lab-on-a-chip" prosessering av mikrovolumer.
  • SINTEF utvikler teknologi som understøtter mest mulig skånsom kirurgi gjennom billedbehandling og robotstyring
  • SINTEF har også omfattende aktiviteter på simulatorteknologi, optimalisering og visualisering.

SINTEFs arbeid innen e-helsefeltet er også understøttet av annen helseforskning, blant annet aktiviteter innen helsebygg/-arkitektur, helse- og velferdstjenesteforskning, arbeidslivs-forskning og forskning på levekår og folkehelse. SINTEF fungerer også som sekretatiat for Innomed - Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Visjon, strategier og mål

Formålet med SINTEFs satsing på helse og velferd er å bidra til kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse. Gjennom forskning og innovasjon skal SINTEF bidra til å utvikle effektive og gode løsninger innen helse, omsorg og velferd, med fokus på behovene til brukere, pasienter og ansatte.

SINTEF skal være best på tverrfaglig og helhetlig problemløsning i helse- og omsorgssektoren, og ha solid kunnskap om teknologi og helsesektor. SINTEF skal være Norges viktigste forskningsmiljø for nyskapning og innovasjon i helse og omsorgssektoren.

Oversikt over eksisterende datamateriale og kartlegginger på e-helse

Helse@hjemme

Utvikling av kunnskapsgrunnlag for å skape modeller og løsninger for samhandling mellom aktørene involvert i oppfølgingen av kronisk syke; primært for å vurdere kommunens rolle i oppfølgingen.

HelsaMi

Samarbeid med St. Olavs hospital og Trondheim kommune for å forebygge sykdomsforverring hos hjemmeboende ved å tilrettelegge for mestring av egen sykdom, samt ved å iverksette tiltak og behandling på tidligst mulig tidspunkt.

Rammeavtale Tjenesteutviklingspartner, Samveis nasjonalt velferdsteknologiprogram

Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger. Bistå Samveis – nasjonalt velferdsteknologiprogram med å identifisere og tilpasse løsninger for programmets utprøvningsperiode, samt gi anbefalinger til løsninger.

Konferanser

  • IEE EMBC: Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
  • MIE – Medical Informatics Europe conference
  • pHealth: International Conference on Wearable, Micro & Nano Technologies for Personalized Health
  • Participatory Design Conference
  • Human Computer Interaction International Conference
  • International Conference on integrated Care

Mer info

SINTEF presenterer/formidler resultater fra forskningsprosjekter gjennom flere kanaler. For temaet velferdsteknologi er det mest hensiktsmessig å henvise til egen nettside med blant annet nyhetssaker (Aktuelt) og oversikt over prosjekter og publikasjoner. Link: http://www.sintef.no/projectweb/velferdsteknologi/

I tillegg representerer nettmagasinet Gemini.no et "husorgan" for formidling av populariserte forskningsresultater fra SINTEF og NTNU. Saker relatert til hele helsedomenet fines her: http://gemini.no/arkiv/helse/.