logo

Agderforskning

Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som leverer nyttig oppdragsforskning til samfunn og næringsliv.

Ved Agderforskning inngår forskning på e-helse i fagområdene industriutvikling og innovasjon i offentlig sektor. Agderforskning legger vekt på å se hele informasjonssystemet med mennesker og prosesser, ikke bare teknologi. Forskningsinstituttet setter fokus på tjenestedesign innenfor forebyggende helsearbeid - som livskvalitet, folkehelse og primærhelsetjeneste. Instituttet er mindre opptatt av sykehusinterne og kliniske systemer. Samtidig gjør en stadig mer delt informasjonsinfrastruktur disse skillene mindre tydelige. Derfor er allianser med forskningsinstitusjoner som har et annet fokus viktig.

Kompetanseområder og temasatsinger

E-helse og sosialt entreprenørskap

Privat innovasjon utfyller tjenestetilbudet som vi forbinder med offentlig sektor, for eksempel innenfor helse og utdanning. Nysatsinger i e-helse innenfor rammen av sosialt entreprenørskap drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Samfunnsoppgaven er overordnet målet om utbyttemaksimering.

Realisering av visjonen om samarbeid i samhandlingsreformen

Agderforskning deltar i en rekke prosjekter sammen med offentlig og privat sektor for å realisere ideene bak samhandlingsreformen. En stadig mer aldrende befolkning stiller økende krav til bedre og samtidig mer effektive offentlige tjenester. Ressursene som kreves for å levere tjenestene overstiger det de enkelte kommunene selv har til rådighet. Da blir samarbeid mellom organisasjoner på ulike nivåer i helsesystemet nødvendig - noe som er selve kjernen i reformen. For å lykkes må ha man ha felles visjoner, tjenestearkitekturer og infrastrukturer.

Visjon, strategier og mål

Agderforskning skaper endring gjennom kunnskap og innovasjon i samfunns-, næringsliv og offentlig forvaltning. Agderforskning utvikler og forbedrer kunnskap og utviklingsmetoder i helse- og omsorgsarbeid i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. Det innebærer også digitalisering av tjenester i sektoren: e-helse.

Agder er en geografisk svært variert, men liten region målt i folketall. Disse faktorene gjør at regionen er velegnet til å prøve ut og pilotere forbedrede prosesser og tjenester på helse- og omsorgsområdet, støttet av forskning og digitalisering. Agderforskning ønsker å bidra til å bygge ny kunnskap. Senteret formidler og utveksler kunnskap med andre regioner, nasjonalt og internasjonalt.