logo

Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge

Description

Elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) er komplekse systemer som har direkte effekt på dokumentasjon og koordinering av behandling og pleie av pasienter. De har også indirekte effekt på på prosesseffektivitet, pasientbehandling, jobbtilfredshet og helsevesenets kostnader. EPJ er integrert med, og avhengige av tilgrensende avdelinger, forskjellige spesialiteter og profesjoner.

Med EPJ har myndighetene ambisjoner om å forbedre både effektivitet og kvalitet, bl.a. i forhold til standardiserte pasientforløp, beslutningsstøtte og bedre pasientbehandling. Samtidig gjør omfang, kompleksitet og avhengigheter at effektive EPJ er utfordrende å realisere i praksis, særlig når også klinisk praksis i stor grad vil påvirkes.

I dette prosjektet fokuserer vi derfor på planlegging, oppstart og gjennomføring av pasientjournalsystemet Epic i Midt-Norge gjennom programmet Helseplattformen. Epic er et stort amerikansk-utviklet EPJ-system som inneholder funksjonalitet for pasientadministrasjon, journal for leger, sykepleiere, farmasøyter, radiografer, laboratorie- teknikere, og annet klinisk personell. Det har også funksjonalitet for kommunehelsetjenesten og tilbyr befolkningen generelt tilgang til egne pasientopplysninger.

Goals

I dette prosjektet søker vi å utvikle effektive sosio-tekniske implementeringsstrategier for Epic i Midt-Norge, samt analysere organisatoriske effekter som følge av innføringen. Vi vil også sammenligne innføringen av Epic i Midt-Norge med tilsvarende innføringer i Danmark og Finland for å finne ut hva innføringen i Norge kan lære av danske og finske erfaringer. Vi vil også analysere hvordan forskjeller i de tre landene kan forklare forskjell i fornøydhet blant brukerne.