logo

Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt

Report Abstract

Velferdsteknologiprogrammet har god dokumentasjon på at velferdsteknologi gir positive effekter for brukerne, tjenesten og på helse- og omsorgssektorens bruk av ressurser. Allikevel er velferdsteknologi ikke utbredt som en integrert del av det norske helse- og omsorgstilbudet i dag. En av barrierene for å ta i bruk velferdsteknologi i tjenesten er manglende løsninger for dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunale fagsystemene. Det er behov for en felles infrastruktur for effektiv datadeling.

Direktoratet for e-helse fikk i tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 et oppdrag om å påbegynne arbeidet med å etablere en felles infrastruktur. Dette gjøres i første omgang som en utprøving. Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og Oslo Kommune har siden mai 2018 hatt en felles infrastruktur - et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) - i drift. Målet med utprøvingsfasen er blant annet å verifisere at et knutepunkt kan dekke prioriterte behov hos flere kommuner og å identifisere faktorer som skal til for å skalere knutepunktet til bruk for alle landets kommuner. Erfaringene fra utprøvingsfasen danner grunnlaget for vurdering av om et nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt er det mest fornuftige statlige tiltaket for å få fart på utbredelsen av velferdsteknologi i norske kommuner.

Utprøvingsfasen har så langt gitt noen svar – men ytterligere utprøving er nødvendig for å få bedre grunnlag for vurderingen av tiltaket. Det har tatt lengre tid enn forventet å få satt i drift flere kommuneløsninger gjennom knutepunktet. En av årsakene til dette er manglende prioritering av samarbeidet fra EPJ-leverandørene.

Gjennom arbeidet har Direktoratet for e-helse hatt dialog med kommuner, leverandører og andre aktører (næringsklynger, interesseorganisasjoner). Dialogen har bekreftet et stort behov for-, og ønske om, statlige tiltak knyttet til teknisk infrastruktur for å få fart på utbredelsen av velferdsteknologi. Etablering av en felles infrastruktur med blant annet standarder/spesifikasjoner for dataflyt i et velferdsteknologisk økosystem er noe de aller fleste aktørene stiller seg bak.

Det foreslås at utprøvingsfasen for knutepunktet forlenges. For å styrke gjennomføringskraften i den videre utprøvingen så foreslås to hovedtiltak:

  • Prosjektet utarbeider, sammen med kommuner, KS og Direktoratet for e-helse, felles bestillinger til EPJ-leverandørene på grensesnitt (API'er). Ulike virkemidler må vurderes for å sikre nødvendige leveranser.
  • Prosjektet innleder et samarbeid med utvalgte innovasjon- og testklynger for å utarbeide grensesnittspesifikasjoner, og hjelpe leverandører med implementering, test og godkjenning.

En anbefaling om en eventuell fullskala realisering, og planer for gjennomføring, foreslås levert i andre halvår 2019.