logo

Nasjonal e-helseportefølje - januar 2020

Report Abstract

Det er en politisk målsetning å etablere en sterkere nasjonal samordning av digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren for å legge til rette for gode og effektive helse- og omsorgstjenester.

I dag er det en utfordring at manglende samordning og integrasjon av systemene fører til feil og mangelfull informasjon i overgangene mellom ulike deler av tjenesten. For å etablere robuste og sammenhengende IKT-løsninger, må virkemidlene for nasjonal samordning videreutvikles og styrkes.

Porteføljestyring av sektorens e-helsetiltak gjennom nasjonal ehelseportefølje er et av virkemidlene, og er en forutsetning å realisere nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Porteføljestyring handler om å velge de rette tiltakene og gjøre disse riktig.

Direktoratet for e-helse tar ansvar for gi en oversikt og et helhetsperspektiv på digitaliseringsarbeidet i sektoren, og vil gjennom nasjonal styringsmodell prioritere og planlegge tiltakene i porteføljen.

Sammen med arkitekturstyring skal porteføljestyring gi innsikt i omfang, risiko, utfordringer og sentrale avhengigheter samt forutsetninger for å realisere gevinster.

Tiltakene i porteføljen består av prosjekter og programmer i helse- og omsorgstjenesten som krever nasjonal innsats og bidrar til realisering av nasjonal e-helsestrategi.

Denne rapporten utarbeides av Direktoratet for e-helse som saksunderlag til behandling i NUIT (Prioriteringsutvalget) tre ganger årlig, og legges også frem for Nasjonalt e-helsestyre og NUFA (Fagutvalget).

Rapporten baserer seg på innrapportering til nasjonal e-helseportefølje per 17. januar 2020.