logo

Utviklingstrekk 2019 - Beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse

Report Abstract

Politiske mål og ambisjoner for helse i Norge er å skape et effektivt og bærekraftig helse- og omsorgssystem som tilbyr helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester for alle.

E-helse er et viktig element for å nå ambisjonene som ligger i dette. Visjonen og retningen for utviklingen av e-helse i Norge er gitt i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal. Meldingen setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge. Målet er at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. Nasjonal e-helsestrategi ligger til grunn for arbeidet på nasjonalt nivå. Strategien peker på viktige områder det er enighet om at sektoren bør utvikle i fellesskap.

For å kunne utarbeide relevante og virkningsfulle planer som samlet tar oss i riktig retning er det viktig med felles kunnskap om omgivelsene for e-helse for å kunne vurdere behovet for å omprioritere og justere kurs underveis.

Direktoratet for e-helse startet i 2018 arbeidet med å beskrive trender og utviklingstrekk innenfor utvalgte områder som skaper rammebetingelser og legger forventninger for utvikling på e-helseområdet. Utviklingstrekk 2018 var starten på årlige beskrivelser fra Direktoratet for e-helse på dette.

Målet med arbeidet er å sammen med sektor bygge en felles forståelse for digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten og å skape et grunnlag for strategisk diskusjon og beslutninger.

Årets rapport belyser trender og utviklingstrekk innenfor sentrale områder på e-helseområdet. Temaene som belyses særskilt i denne rapporten er kunstig intelligens, legemiddelområdet, standardisering, informasjonssikkerhet og personvern. Målet har vært å identifisere og analysere utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren knyttet til teknologisk utvikling, nye faglige metoder, kompetanse/bemanning og strategisk utvikling blant aktørene.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom ulike fagmiljøer i Direktoratet for e-helse og i samarbeid med aktører i sektor, leverandører, interesseorganisasjoner og kunnskaps – og forskningsmiljø. Innhold og beskrivelser i rapporten er diskutert i Ekspertgruppe med medlemmer fra sektor, forvaltning, kunnskaps- og forskningsmiljøer.