Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2018


Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i samarbeid med Nasjonal IKT gjennomføre en landsdekkende spørreundersøkelse blant leger og sykepleiere knyttet til funksjonalitet og fornøydhet i bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ), og ønsker med dette å informere deltagende foretak om prosjektet.

Formål og metode

Formålet med undersøkelsen er å frambringe ny kunnskap og styrke beslutningsgrunnlaget for hvordan EPJ kan videreutvikles i tråd med behov og ønsker fra klinikere, og understøtte prinsippet om rett informasjon til rett mottaker og helhetlige standardiserte pasientforløp. Undersøkelsen har til hensikt å vurdere sterke og svake sider ved EPJ ved tre store sykehus, og hvordan leger og sykepleiere forholder seg til ulike sider av EPJ. EPJ betyr i denne konteksten journalsystemet ditt, for eksempel DIPS eller DocuLive.

Undersøkelsen bruker et elektronisk spørreskjema som spør om bruk av og fornøydhet med EPJ til bestemte arbeidsoppgaver, og spør overordnet om en generell evaluering av EPJ. I tillegg kartlegges visse tekniske sider som responstid, ustabilitet og integrasjon.

Spørreundersøkelsen består av ca. 60 enkle spørsmål, avhengig av hvordan respondenten svarer, og tar rundt 10-15 minutter å besvare. Svarene lagres ikke fortløpende, slik at når du først begynner på undersøkelsen må den fullføres for å slippe å starte på nytt neste gang.

Bakgrunn

Årets undersøkelse er en videreføring av en gjentakende spørreundersøkelse utført i spesialisthelsetjenesten i 2014, 2016 og 2017. Spørreundersøkelsen er tidligere gjennomført ved Haukeland universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og St. Olavs hospital i regi av Nasjonal IKT. Årets undersøkelse skal gjennomføres ved følgende foretak:

  • St. Olavs hospital
  • Haukeland universitetssykehus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge

Personvern

Spørreundersøkelsen besvares anonymt, og hverken forskere eller Questback vil ha mulighet til å knytte besvarelser opp mot e-post- eller IP-adresse. Prosjektet er godkjent av personvernombud. Besvarelsen baserer seg på frivillig samtykke som innhentes i begynnelsen av spørreundersøkelsen. Databehandlende institusjon er Nasjonalt senter for e-helseforskning/Universitetssykehuset Nord-Norge. Analyser og tolkninger basert på innsamlede data vil kunne bli brukt i strategisk forbedringsarbeid med journalsystemer. Resultatene fra undersøkelsen vil også publiseres i en vitenskapelig artikkel.

Framdriftsplan

Tidsrom for gjennomføring av undersøkelsen er Mai 2018 – September 2018

Spørreundersøkelsen vil være tilgjengelig i hele dette tidsrommet, men vi anbefaler at du gjennomfører den så snart som mulig.

Ta gjerne kontakt hvis du/dere har spørsmål.


Vennlig hilsen

Kristian Malm-Nicolaisen, prosjektleder

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Tlf.: +47 950 59 001

E-post: email hidden; JavaScript is required