logo

Styring av nasjonale e-helseprosjekt – betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak

Bakgrunn

 • Anskaffelse og implementering av et stort IKT-system (EPJ) for en hel helseregion er en stor investering for felleskapet[1].
 • Kunnskap om beslutningsprosessene og styringen av store IKT programmer slik som Helseplattformen, kan gi innsikt i hvordan beslutningsprosessene produserer avgjørelser som støtter målene i EIEJ. En slik tilnærming er blant annet anbefalt av Greenhalgh et al[2].
 • Helseplattformen skal gjøre valg om leverandør i løpet av 2019
 • Valget vil ha avgjørende betydning for realisering av målene i EIEJ

Problemstilling og tilnærming

 • Prosjektet skal undersøke og analysere hvilke argumenter og dokumentasjon som ligger til grunn for valget av leverandør og hvordan beslutningene oversettes inn i prioriterte tiltak.
 • Prosjektet vil empirisk ta utgangspunkt i prosessen med valg av leverandører i Helseplattformen og de beslutningene som tas i fra høsten 2017 til og med 2019.

Metoder og leveranser

 • Kartlegging av interessenter og aktører i prosessen
 • Intervjuer med aktørene
 • Observasjon under møter
 • Analyse av dokumenter i saken

Leveranse: tre vitenskapelige artikler.

Mål og hensikt

 • Prosjektet vil, gjennom et eksternt og overordnet blikk bidra med kunnskap om trender, mønstre og utvikling som beslutningstakerne kan bruke til å justere kursen med.
 • Prosjektet vil gi verdifulle innspill til lignende prosesser som igangsettes i andre regioner.
 • Prosjektet vil bidra inn i prosessen med systematisk innsikt og dokumentasjon av betingelser for beslutninger og prioriteringer over tid. Studien vil starte høsten 2017 og datainnsamlingen vil pågå ut 2019.