logo

Gode pasientforløp - en midtveisevaluering

Report Abstract

Satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp eies av KS Kommunesektorens organisasjon (KS) og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Kortversjonen av navnet på den nasjonale satsingen er Gode pasientforløp (GP). GP er en visjonær satsning, bygget på et solid teorigrunnlag med høyt ambisjonsnivå. GPs ambisjon om å skape endring i komplekse systemer er ekstremt krevende, og selv når man gjør alt riktig, så vil det ta tid. GP er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet i ytterligere tre år, utvides til nye regioner, og arbeidet inkluderer nå alle voksne som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. NSE evaluerer satsningen midtveis for å gi GP tilbakemelding fra deltakerne og råd om veien videre. Evalueringen er samfinansiert av KS og Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).

GP er ment å være en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet av helsetjenester i kommuner og sykehus. GP inviterer til regionvise læringsnettverk hvor man jobber med å systematisere pasient-forløp i kommunen, sykehuset og på tvers av helsetjenestenivå ved hjelp av Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – et rammeverk med strukturert oppfølging ved hjelp av sjekklister. Et sterkere personsentrert fokus skal oppnås ved hjelp av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet. Dette endrings-arbeidet er plassert innenfor dagens strukturelle rammer og tar hensyn til de store lokale variasjonene som finnes mellom ulike deler av landet. GP jobber systematisk med deltakerne for å skape felles visjon og utfordringsbilde, utvikle og planlegge lokale tiltak, gjennomføring av tiltak og justering og evaluering av det som er oppnådd.