Forske med oss?

Nasjonalt senter for e-helseforskning har en nasjonal rolle og skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet.

E-helseforskning skal bidra til at;

  • helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Vårt mål er å bidra til en bedre helsetjeneste gjennom forskning, samarbeid og dele vår kunnskap. Et viktig ledd i dette arbeidet er å samarbeide med de beste fagmiljøene inkludert tjenestetilbydere, akademia, forvaltning, og næringsliv internasjonalt og nasjonalt. En oversikt over våre nasjonale og internasjonale prosjekter finner du her.

E-helseforskning er en tverrfaglig organisasjon med kompetanse innenfor mange forskjellige fag fordelt på fire avdelinger. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av våre avdelinger.

Personlig e-helse

Forsker på hvordan teknologi for selvstendighet og mestring påvirker helsehjelp til eldre, kronikere som trenger oppfølging, mennesker med funksjonsnedsettelser og de som aktivt går inn for å endre livsstil.

Digitale helsetjenester

Forsker på de nasjonale digitale helsetjenestene gjennom å skaffe kunnskap om hvilke betingelser og kontekst som må være til stede før utvikling av tjenestene. Digitalisering av legemiddelområdet og tjenester som tilbys på Helsenorge.no er viktige tema. Vi forsker på hva som hemmer eller fremmer bruken og studerer hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

Helhetlige pasientforløp

Teknologisk, semantisk og organisatorisk samspill er utfordrende i helsetjenesten. Helhetlige pasientforløp forsker blant annet på hvordan digitale løsninger kan legge til rette for mer helhetlige pasientforløp. Forskning på effekter av digitalisering vil bidra til å forstå det komplekse samspillet mellom teknologi og helsetjenesten.

Helsedata og analyse

Forsker på hvordan helsedata kan brukes til å forutse, oppdage og behandle sykdom. Dette kan være maskinlæringsalgoritmer og metoder for datautvinning. Målet er å utvikle metoder for å analysere data og ivareta personvern. Et sentralt tema for oss er hvordan helsesektoren kan ta i bruk pålitelige og bærekraftige algoritmer.

Vil du forske eller samarbeide med oss, ta gjerne kontakt.