logo

Spørreundersøkelse knyttet til EPJ

Description

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i samarbeid med Nasjonal IKT og Direktoratet for e-helse gjennomføre en landsdekkende spørreundersøkelse blant leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten knyttet til deres bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ).

Prosjektet er en videreføring av en gjentakende spørreundersøkelse knyttet til erfaring, bruk og behov relatert til EPJ, utført blant leger i spesialisthelsetjenesten i 2014, 2016 og 2017. Spørreundersøkelsen er tidligere gjennomført i regi av Nasjonal IKT klinisk IKT fagforum, Haukeland universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Spørreundersøkelsen er igangsatt og gjennomført ut fra et behov for mer kompetanse om hvordan EPJ fungerer som verktøy på norske sykehus. Tidligere funn og tolkning av undersøkelsesresultater peker på behov for videreutvikling og prioritering av konkret funksjonalitet, som oppfølging av prøvesvar, varsel på kritisk informasjon, og gjenbruk av data som forutsetter strukturerte data i journal. Erfaring fra tidligere gjennomføring peker også på forbedringspunkter for videreutvikling av undersøkelsen innenfor to hovedområder:

  • Rett informasjon til rett mottaker – øke fokus på samhandling med primærhelsetjenesten i nye EPJ-undersøkelse
  • IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp – inkludere spørsmål laget vedrørende prosess- og beslutningsstøtte i undersøkelsen

Bakgrunn og forankring

Rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet fra Direktoratet fra e-helse beskriver de nasjonale kunnskapsbehov med utgangspunkt i nasjonal strategi for e-helse. Rapporten baserer seg på innspill fra et bredt sett av aktører fra helse- og omsorgssektoren og forskningssystemet, og har til hensikt å bli brukt for å motivere til kunnskapsdannelse på strategiske innsatsområder. Dette prosjektet kan tematisk relateres til flere av de prioriterte kunnskapsbehovene knyttet til strategisk planlegging og beslutningstaking på e-helseområdet, og spesielt satsningsområde 1 Digitalisering av arbeidsprosesser:

"Pasientadministrative systemer (PAS) og elektroniske pasientjournaler (EPJ) i helse- og omsorgssektoren skal utvikles i retning av én gjennomgående journalløsning for hele tjenesten. EPJ-systemene må ha høy kvalitet og være tilpasset helsepersonellets mange arbeidsmåter. De må kunne tilby funksjoner for planlegging, prosess- og beslutningsstøtte, hvor oppdatert medisinsk og helsefagligkunnskap anvendes direkte for å støtte pasientbehandlingen. Dette er avhengig av at vesentlige opplysninger blir strukturert hensiktsmessig og har samme meningsinnhold, uavhengig av IKT-verktøy. Samtidig må felles kliniske retningslinjer for prosess- og beslutningsstøtte kunne utvikles nasjonalt og tilpasses lokale forhold med utgangspunkt i samme kunnskapsgrunnlag. Dette er et langsiktig mål og innebærer store organisatoriske og teknologiske endringer for sektoren."[1]

For satsningsområdet oppsummeres kunnskapsbehovet:

"Det er behov for å sammenstille kunnskap som kan understøtte arbeidet med tiltakene som omhandler modernisering av EPJ/PAS systemer."

Dette harmoniserer godt med prosjektets formål, og sammenfaller med de foreslåtte forbedringspunktene nevnt over. Et annet moment prosjektet ønsker å fokusere på i årets spørreundersøkelse, er kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/innbygger. Dette fokuset støttes også i kunnskapsbehovene, der et av de overordnede målene er:

Digitale tjenester på nett skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggere opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig. Innbyggeren skal i større grad være med på å utforme egne tjenestetilbud.2

Forankring i nasjonal strategi og handlingsplan for e-helseområdet

Rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet bygger på den strategiske retningen og handlingsplanen for helsevesenet beskrevet i dokumentene Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022 og Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022. Prosjektet vil her kunne bidra med relevant kunnskap som kan underbygge beregning av effekter av e-helsetiltak, og understøttes av behovene beskrevet i strategidokumentet omkring forskning og kompetanse:

"Forskning handler både om prosesser knyttet til utvikling, innføring og bruk av e-helse i sektoren, og effektenespesifikke e-helsetiltak har på kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren. Kunnskap om samspillet mellom helse, teknologi, organisasjon og samfunn er en verdifull ressurs for offentlig så vel som privatinnovasjon" [2]

[1] Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet - Versjon 1.0 s. 22-24

[2] Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022 – Versjon 1.0 s. 22

Goals

Prosjektets overordnede mål er å frambringe ny kunnskap og styrke beslutningsgrunnlaget for hvordan EPJ kan videreutvikles i tråd med behov og ønsker fra klinikere.

Med bakgrunn i et fortsatt kunnskapsbehov, og på basis av de foreslåtte forbedringspunkter, videreføres undersøkelsen i 2018. Prosjektet søker å belyse følgende faktorer knyttet til legers og sykepleieres bruk av EPJ:

  • Funksjonalitet – hvilken funksjonalitet er tilgjengelig for respondentene? Herunder:
    • KPI NIKT HF – rett informasjon til rett mottaker
    • KPI NIKT HF – IKT-støtte for helthetlige standardiserte pasientforløp
  • Bruk – i hvilken grad benytter respondentene seg av funksjonaliteten?
  • Fornøydhet – i hvilken grad er respondentene fornøyd med funksjonaliteten i EPJ?

Method

Prosjektet skal planlegge og gjennomføre spørreundersøkelse på bruk og erfaring av EPJ blant leger og sykepleiere ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus. Prosjektet bygger metodisk på det arbeidet og de erfaringer som allerede foreligger fra tidligere. Spørreundersøkelsen vil bli revidert, med sikte på å redusere antall og kompleksitet i spørsmålene, samt utvikle og inkludere forskningsrettede spørsmål som tematisk er knyttet opp mot innføring, styring og gjennomføringsevne av e-helsetiltak.

Rekruttering av respondenter vil foregå ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus (HUS). Målgruppen for spørreundersøkelsen er sykepleiere og leger i klinisk virke. Spørreundersøkelsen tilgjengeliggjøres elektronisk for rekrutterte respondenter og besvares anonymt gjennom Questback.

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil i dette prosjektet bli brukt i arbeidet med artikkel, og vil også kunne anvendes i andre rapporteringer etter avtale mellom partene.