logo

Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter.

Description

I forbindelse med covid-19 utbrudd har restriksjoner og begrensninger i den enkeltes bevegelsesmulighet tvunget helsetjenesten til å ta i bruk digitale løsninger for å opprettholde tilbudet. Det har dermed skjedd en rask omstilling, og profesjonsutøvere innen psykisk helsevern over hele landet har tatt i bruk VK i utredning og behandling. Som en konsekvens av dette er det stort behov for mer forskningsbasert kunnskap om bruk av VK for utøvelse av faglig forsvarlige tjenester.

I dette prosjektet er det fokus på pasienters erfaringer, spesifikt barn og unge, samt deres foresatte. Gjennom forskningen utvikles dybdekunnskap om hvilke pasienter som kan ha nytte av VK, når det er hensiktsmessig å ta i bruk VK og når det absolutt ikke er bra å møtes ved VK. Hvordan samhandling i utredning og behandlingsforløp oppleves av pasientene vil også utforskes. Sårbarhet og sosial ulikhet blant barn og unge kan ha en betydning for behov for og tilgang på hjelp og er noe som også bør utforskes videre.

Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra Helse Nord

Goals

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om implementering, organisering, samhandling og bruk av VK for å utøve gode og trygge tjenester i psykisk helsevern. Data om erfaringer fra pasienter og pårørende knyttet til bruk av VK samles inn, analyseres og formidles. Resultater i prosjektet vil fortløpende meldes tilbake til/drøftes med ledelse og ansatte i klinikker etter behov i passende fora etter avtale, samt det utvikles etisk forsvarlige rutiner for å melde resultater tilbake til barn og unge og deres pårørende som har deltatt i studien. Dette vil gjøres i tett samarbeid med involverte brukerrepresentanter. Det planlegges også formidling ved konferanser, samt vitenskapelige publikasjoner.


Method

Kvalitative dybdeintervju med barn, unge og deres pårørende.

Kvantitativ spørreundersøkelse til samme målgruppe.

Conclusion


Fokusområde(r)