logo

Drivere og trender i e-helsefeltet

Report Abstract

Samarbeidsprosjektet som denne rapporten har sitt utgangspunkt i skal bidra til å stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utvikling av helse- og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Overordnet mål for prosjektet er å styrke sektorens forståelse av IKT som helse- og omsorgspolitisk virkemiddel og bidra til å øke oversettelseskompetanse mellom teknologi, fag og politikk. Målet skal nås gjennom å stimulere til refleksjon og diskusjon rundt drivere og trender for utviklingen av helse og omsorg generelt, og e-helse spesielt. Det skal også produseres analyser og faktaark som kan benyttes i arbeidet med utredninger og analyser i Direktorat for e-helse og sektoren for øvrig. I rapporten fokuseres det på at Nasjonalt senter for e-helseforskning sammen med Direktoratet for e-helse og andre aktører i det nasjonale e-helsefeltet skal jobbe for å finne frem til de kvalitativt beste og samtidig mest effektive e-helseløsningene for hele helsesektoren. I rapportens innledende del pekes det blant annet på helsemyndighetenes felles målsetting for kommende år om å etablere en helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Rapporten beskriver videre at forutsetningen for en effektiv og god justering av helse- og omsorgstjenestene fordrer en felles forståelse av målbildet. Det kvalitative innholdet i rapporten er todelt:

1: Presentasjon og analyse av trender og drivere i det nasjonale e-helsefeltet knyttet til prosjektbeskrivelsen; demografiske, politiske, kulturelle teknologiske samt klinisk-helsefaglige trender som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens helse og omsorg. Analysen tar utgangspunkt i det empiriske datamaterialet innhentet gjennom kvalitative intervju i tillegg til dialogmøte mellom informanter og helsepolitikere.

2: Leveranse av faktaark basert på nyere publisert forskning innenfor e-helsefeltet der det har stått sentralt å fokusere på å formidling av ny kunnskap om utvikling av nye e-helseløsninger, m-helse, egenmestring, brukermedvirkning, bruk av apper og smartklokker, nye trender på sosiale media, nye innovasjoner, sikkerhets- og risikovurderinger med mere. I faktaarkproduksjonen har det vært en forutsetning å knytte leveransen opp mot prosjektets overordnede mål.