logo

Evaluering av «Snakketøyet»

Report Abstract

Bakgrunn

Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjennomført en evaluering av det digitale verktøyet «Snakketøyet». Snakketøyet er utviklet av BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Materiale og metode

Både kvantitativ og kvalitativ tilnærming er brukt for å innhente mest mulig bredde- og dybdekunnskap om bruk og nytte av Snakketøyet som verktøy. Det er brukt et online spørreskjema tilgjengelig på Snakketøyets nettside samt individuelle intervjuer av helsepersonell som har kjennskap til Snakketøyet i sin arbeidshverdag. Totalt 59 personer besvarte spørreundersøkelsen mens 4 sykepleiere ble intervjuet.

Resultater

Det var en stor overvekt av kvinner som deltok i evalueringen (85 %), nesten halvparten var sykepleiere og de aller fleste arbeidet i spesialisthelsetjenesten (93 %). De fleste respondenter (> 80 %) anså Snakketøyet som et viktig og nyttig verktøy i arbeidet med barn som pårørende. Samtaleguidene ble ansett som spesielt nyttige. Forbedringspotensiale var relatert til bedre tilgjengelighet, et enklere design og at Snakketøyet må bli bedre kjent for potensielle brukere.

Anbefalinger

Det anbefales at BarnsBeste i hovedsak jobber for å gjøre Snakketøyet bedre kjent hos dem som skal støtte og ivareta barn som pårørende. Små justeringer på utseende, innhold og design bør også vurderes i det videre arbeidet.