logo

Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen

Introduksjon

Forskningsprosjektet fokuserer på praktisk anvendelse av ontologibaserte terminologier, informasjonsmodeller og beslutningsstøtte – hver for seg, men også hvordan de fungerer sammen.

Semantisk interoperabilitet og ontologibasert terminologi

En forutsetning for semantisk interoperabilitet er bruk av ontologibaserte terminologier og informasjonsmodeller, og regionene har gjennom en årrekke arbeidet med standardisering og harmonisering av applikasjoner og innhold. I tillegg arbeides det mot en ny generasjon EPJ-systemer der strukturerte data, prosess- og beslutningsstøtte, samt økt sekundærbruk fremmes i tråd med hovedmålene i «Én innbyggerén journal». Helse Midt-Norge oppgir i konkurransegrunnlaget at leverandøren(e)s erfaring med terminologier vil være viktig for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag, der målet er en gradvis overgang fra ustrukturert fritekst til dokumentasjon med standardiserte terminologier. Norge er nå medlem av IHTSDO, og skal pilotere SNOMED-CT i nær framtid. Følgeforskning på utviklingen ved pilotering av SNOMED-CT vil være relevant for Helseplattformen.

Beslutningsstøtte

Klinisk beslutningsstøttesystemer (Clinical Decision Support Systems – CDSS) er applikasjoner som bruker informasjon og data fra ulike kilder til å bistå helsepersonell i å ta kliniske beslutninger. Beslutningsstøtteverktøy er typisk designet for å integrere en medisinsk kunnskapsdatabase og spesifikk pasient- og behandlingsinformasjon med en regelmotor, for å generere case-spesifikke anbefalinger og råd til klinikere. Beslutningsstøttesystemets evne til å anvende informasjon til å gi spesifikke anbefalinger avhenger av representasjonen og formaliseringen av pasientinformasjonen og kunnskapsgrunnlaget det baserer beslutninger på. Desto mer veldefinert denne informasjonen er, desto mer pålitelig og funksjonsrik blir beslutningsstøtteverktøyet. Semantisk interoperabilitet i samspillet mellom terminologi, informasjonsmodell og beslutningsstøttesystem er derfor avgjørende for utnyttelsesgraden av teknologien.

Nærmere om prosjektet

Prosjektet vil fokusere særlig på 3 hovedfaktorer:

 • Forventninger til leverandør basert på kravspesifikasjon i Helseplattformen
  • Vurdering av leverandørenes løsninger mot «Best practice» og Helseplattformens kravspesifikasjon
  • Arkitekturmessig tilnærming for integrasjon av ontologibaserte terminologier og klinisk beslutningsstøtte
  • Kunnskapsoppsummering på hvordan ontologibaserte terminologier kan brukes sammen med kliniske informasjonsmodeller og andre ontologier
 • Nasjonale løsninger
  • Kunnskapsoppsummering på skybaserte løsninger for terminologitjenester og beslutningsstøtte
 • Nasjonale føringer
  • Følgeforskning på pilotering av SNOMED-CT i tannhelsetjenesten

Overordnet mål

Kunnskapen fra prosjektet vil kunne løfte muligheten for semantisk interoperabilitet. Prosjektet skal også kunne bidra med et konkret kunnskapsgrunnlag i anskaffelsesprosessen Helse Midt-Norge er inne i.

Metode

Prosjektet gjennomføres som følgeforskning (multi-method assessment) for piloteringen av SNOMED-CT gjennom dialogfasen og fram mot kontraktstildeling i 2019.

NSE har bred erfaring på følgeforskning innen e-helse , inkludert semantisk interoperabilitet.