logo

Utvikling, implementering og evaluering av storskala e-helseløsninger

Description

Dette femårige prosjektet undersøker storskala e-helseløsninger fra tre hovedperspektiver:

  • Utvikling: Prosjektet vil undersøke arkitektoniske prinsipper, inkludert metoder for standardisering av data og bruk av infjormasjonsmodeller, plattformtilnærming, silo-programmer, åpenhet, integrasjonsteknologier og semantisk interoperabilitet. I tillegg har prosjektet et overordnet sosioteknisk perspektiv som inkluderer organisatoriske aspekter som brukertilfredshet, tilpasning og arbeidsflyt.
  • Implementering: Prosjektet vil undersøke ulike metoder for implementering av store e-helseløsninger, tradisjonelt beskrevet som "big bang" og stegvis innføring. Prosjektet har også fokus på organisatoriske faktorer knyttet til planlegging, gjennomføring og styringsmodeller.
  • Evaluering: Evaluering av store e-helseløsninger og metoder for evaluering av klinisk informasjonsteknologi vil bli undersøkt både fra et makro- og mikroperspektiv. Interessante områder inkluderer sluttbrukerperspektivet og systemegnethet i organisasjonssammenheng.

Prosjektet har et overordnet fokus på utvikling og e-helseinitiativer i norsk sammenheng, både nasjonale og lokale/regionale programmer, men vil gjennomføre datainnsamling også internasjonalt der det er relevant for den norske konteksten.

Goals

Målet med dette forskningsprosjektet er å utvikle teoretisk retningslinjer, strategier og ny kunnskap for hvordan felles, nasjonale e-helseløsninger kan utvikles og implementeres. I tillegg har prosjektet som mål å utvikle innsikt i konsekvenser, fallgruver og fremgangsmåter for datastrukturering og arkitektoniske prinsipper for storskala klinisk IT.

Method

Prosjektet vil anvende ulike forskningsmetodikker gjennom prosjektets steg; prosjektet bygger på en mixed-method tilnærming som inkluderer kvalitative (intervju og observasjon) og kvantitative (spørreundersøkelse) tilnærminger, i tillegg til omfattende dokumentanalyse og litteratsrsøk.

Prosjektet benytter en teoretisk bakgrunn fra Information Systems-domenet, og bruker anerkjente teoretiske modeller og rammeverk i analysearbeidet.

Conclusion

Prosjektet har formelt og uformelt samarbeid med både norske aktører involvert i de nasjonale e-helseprogrammene, og internasjonale miljøer for datainnsamling. Resultater og foreløpige funn vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter og presentert på konferanser.

Prosjektet har som mål å produsere relevant kunnskap knyttet til utvikling og implementering av storskala e-helseløsninger, og bidra til informert beslutninger rundt valg av teknologi og implementeringsmetoder.