logo

Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse

Report Abstract

I samarbeid med Direktoratet for e-helse har Nasjonalt senter for e-helseforskning utført en kartlegging av åtte internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse. Eksemplene viser bruk av helseanalyse for formålene forskning, kvalitetsforbedring, pasientbehandling og pasientoppfølging, sykdomsovervåking, styring og planlegging, klinisk beslutningsstøtte og identifikasjon av risikopasienter.

Prosjektets mål er å bidra til mer kunnskap om hvilke moderne teknologier innen dataanalyse som brukes i helsesektoren og i forskning internasjonalt. Kartleggingen har vektlagt erfaringer og nytteverdier. Resultatene skal brukes som inspirasjon og underlag for direktoratets konseptutredning for å etablere en moderne nasjonal helseanalyseplattform.