logo

Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner

Report Abstract

Resultater beskrevet i denne rapporten er tidligere publisert i Sykepleien Forskning. Se Johnsen E, Jøsendal AV, Bergmo TS. «E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks» Sykepleien Forskning 2018 13(69983)(e-69983)

Helsepersonellerfaringer med e-multidose

Bakgrunn
Nasjonalt senter for e-helseforskning har av Direktoratet for e-helse fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose. Som del av denne evalueringen har vi sett nærmere på erfaringer med bruk av multidose i e-resept (e-multidose) gjort av helsepersonell i pilotkommunene. Et særlig fokus har vært pasientsikkerhet og effektivitet/tidsbruk. Vårt empiriske materiale er semistrukturerte intervjuer med brukere; tre ansatte på multidoseapoteket, fire fastleger og sytten hjemmesykepleiere.

Endringer i samarbeid og kommunikasjon
Innføring av e-multidose har medført endringer i kommunikasjon hos og samhandling mellom apoteket, fastleger og hjemmetjenesten. Apotekansatte og fastlegene vurderte det som en klar forbedring at de nå kunne sende elektroniske meldinger til hverandre. Når ikke meldingene blir besvart innen avtalte frister, medfører det imidlertid merarbeid og frustrasjon. Både apotekansatte og hjemmesykepleiere fortalte at de måtte purre oftere på legen for fornying av resepter ved e-multidose enn ved papirmultidose, og at de har hyppigere kontakt grunnet spørsmål om gyldig resept. Hjemmetjenesten opplever å være et unødvendig ledd mellom lege og apotek når det kom til reseptfornying. Legene på sin side fortalte at innføringen av e-rutiner har medført utbedring av egne kontorrutiner og inngåelse av nye avtaler med hjemmetjenesten. Dette opplever legene tilfredsstillene, og hjemmetjenesten har gitt positive tilbakemeldinger på bedre samarbeid i form av raskere respons. I kommunikasjon med sykehus opplever fastlegene og hjemmetjenesten samme utfordringene som før innføringen av e-multidose.

Pasientsikkerhet
Innenfor alle tre informantgruppene gav man uttrykk for at e-multidose bedret pasientsikkerheten. Både apotekansatte og fastleger påpekte at man nå fanger opp enhver endring i medisineringen av en pasient i Reseptformidleren, også endringer gjort av andre leger enn fastlegen, og dermed har man bedre oversikt. Legene vurderte at pasientene fikk mer korrekt medisinering med e-multidose, og at oppdateringen av legemiddellistene de måtte gjøre ved implementeringen av e-multidose, førte til at listene ble mer korrekte. Apotekansatte følte seg tryggere på at legemiddellisten i Reseptformidleren var o ppdatert, slik at de visste hvilken liste som var gjeldende og skulle pakkes etter. Hjemmesykepleiere har også erfart at e-rutinene var raskere enn papirrutinene når pasientens multidose skulle endres, og de opplevde færre feil.
Hjemmetjenesten og fastlegen meldte om utfordringer rundt pasientsikkerheten ved kortidsopphold på institusjon og sykehus. Fastlegene følte seg tryggere på at sykehusene har riktig legemiddelliste for pasienten ved innleggelse siden listen ligger i Reseptformidleren, men ved utskrivelse kan usikkerhet oppstå om hvilken medisinering som gjelder. Hjemmetjenesten erfarte at det tok for lang til fra utskrivelse til listene var oppdatert og endringer kom i multidosen.

Tid/effektivitet
Sykepleiere opplever at endringer kommer fortere i multidosen med e-rutiner, og det sparer dem for tid brukt på manuell korrigering av dosen. På den andre siden formidlet de at innføringen av e-multidose medfører at de brukte mer tid på å finne ut om pasienter har gyldige resepter og på å purre på leger for å få resepter fornyet.
Apotekpersonalet opplever e-multidose som mer tidkrevende enn papirmultidose. E-systemet fanger opp alle endringer i pasientenes medisinering og dermed må apotekansatte kontrollere legemiddellisten hyppigere. De opplever også å må purre hyppigere på legene fordi pasientene mangler resepter. Legene trakk frem at det var positivt at alt nå ble skrevet i Reseptformidleren, og at samspillet med andre tjenester gikk raskere.

Implementering
Både apotekansatte og leger erfarte at det var mye arbeid med selve implementeringen av e-multidose da alle legemiddellistene måtte gjennomgås på nytt. Hjemmesykepleierne hadde i liten grad merket selve implementeringen. Klargjøring av ansvarsforhold og god opplæring ble nevnt av alle informantkategoriene som en forutsetning for at systemet skulle fungere tilfredstillende.

Forslag til forbedringer
Alle tre aktørene i denne studien ønsker at hjemmetjenesten får tilgang til pasientenes legemiddellister slik at de enkelt kan få en oppdatert oversikt over de legemidler pasientene står på, samt at de kan sjekke gyldigheten av reseptene til sine brukere.
Legene opplever svakheter med EPJ-ene og utfordringer med å bruke disse, og dette svekker mulighetene for en optimalt fungerende e-multidoseløsning.
De apotekansatte ønsker at legene forskrev større mengder på reseptene slik at reseptene ikke må fornyes så ofte, og at det er teknisk mulig begrense en resept til utlevering i multidose.
Det etterlyses tydeliggjøring av hvem som har ansvar for å fornye resepter og å holde listen oppdatert, spesielt oppleves dette som en utfordring ved skifte av omsorgsnivå. Alle tre informantgruppene peker på behov for tydeliggjørig av ansvarsforhold. En legemiddelliste i sanntid som er tilgjenglig for helsepersonell med ansvar for pasienten, trekkes frem som noe som ville gitt stor kvalitetsheving.

Våre konklusjoner
Multidose i e-resept innebærer kvalitetsforbedringer når det gjelder riktig legemiddelforordning til pasienten. Feilkilder knyttet til papirbaserte løsninger blir borte, mens ny kvalitessikring følger av at apoteket nå systematisk kontrollerer enhver endring i legemiddelforskrivingen. Det viktigste kunnskapen vi kan trekke ut fra denne delen av prosjektet er tre tiltak som bør vektlegges ved en nasjonal innføring av e-multidose. Det første tiltaket er å klargjøre ansvarsforhold mellom de ulike aktørene og god opplæring, spesielt for legene. Det andre er en utbedring av EPJ-systemene slik at de blir mer oversiktlig og enklere å bruke. Den siste og kanskje viktigste tiltaket for at e-multidose skal fungere tilfredstillende er at alle brukererne, også sykepleierne i hjemmetjenesten, får tilgang til oppdaterte medisinlister i sanntid.