logo

Multidose i e-resept: Sluttrapport

Report Abstract

Denne rapporten er en sluttrapport som oppsummerer tre delrapporter i prosjektet «Multidose i e-resept».

Første del av prosjektet er en systematisk oversikt over erfaringer med e-multidose med et spesielt fokus på de skandinaviske landene. Litteratur med materiale fra Norge rapporterer at multidosepakkede legemidler oppleves som en kvalitetsforbedring både i form av økt pasientsikkerhet og økt effektivitet. Studier fra andre land viser blandede resultater. Svenske studier fant at e-multidose ga høyere risiko for medisineringsfeil enn for vanlige resepter uten multidose. Det ble også rapportert lavere kvalitet på legemiddellistene med multidose. Tolkningen var at dette kunne skyldes at multidoseforordningen er mer automatisert og medfører sjeldnere legekontakt og færre legemiddelgjennomganger. Den svenske multidoseordningen er forskjellig fra den norske, noe som gjør en direkte sammenligning vanskelig. De største forskjellene ligger i at det i Sverige brukes en doseresept hvor alle legemidlene er listet, mens det i Norge skrives resepter på hvert medikament i tillegg til en Legemiddel i bruk liste (LIB), samt at alle legene kan ordinere multidose. I Norge har pasienten bare én ansvarlig lege som kan ordinere multidose. De svenske studiene sammenligner e-multidose med vanlige resepter uten multidose. I Norge erstatter e-multidose papirordinasjonskort som i de fleste tilfellene sendes fra fastlege til apotek via og faks. Litteraturgjennomgangen fant ingen studier som spesifikt analyserte medisineringsfeil og forskrivningskvalitet ved e-multidose sammenlignet med multidose forordnet på papir.

Andre del av prosjektet har målt uoverensstemmelser i legemiddellistene ved bruk av e-multidose sammenlignet med multidose forordnet på papirordinasjonskort og faks. Data fra fire pilotkommuner før innføring av multidose ble sammenlignet med data innhentet to år etter innføringen. Det ble funnet en betydelig nedgang i antall uoverensstemmelser fra etter innføring av e-multidose. Samlet hadde 60% av pasientene ett eller flere avvik i sine legemiddellister før innføring av e-multidose mot 29% to år etter innføringen, som betyr at avvikene er mer enn halvert. Disse resultatene indikerer at løsning for multidose i e-resept reduserer antall uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom apotek og lege i forhold til løsning med bruk av papirordinasjonskort (se Jøsendal AV, Bergmo TS. Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 4: 21-23)[1]

Del tre av prosjektet har kartlagt erfaringene til helsepersonell som bruker e-multidose i pilotprosjektet. De vurderte i hovedsak at pasientsikkerheten økte med e-multidose sammenlignet med papirmultidose, og at e-multidose gir riktigere legemiddelforordning til pasienten. Særlig fastleger opplevde at e-multidose var mer effektivt enn papirmultidose. En forutsetning for å optimalisere fordelene ved e-multidose, er at fastlegene har gode elektroniske arbeidsverktøy. Gode rutiner både internt på fastlegekontoret og i samarbeidet med apotek og hjemmetjenesten ble også fremhevet som viktig. I tillegg ble påpekt et stort behov for at også ansatte i hjemmetjenesten med ansvar for administrering en pasients legemidler, har elektronisk tilgang til oppdaterte medisinlister i sanntid (se Johnsen E, Jøsendal AV, Bergmo TS. E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks. Sykepleien Forskning 2018 13(69983)(e-69983))[2]

[1] https://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/riktigere-legemiddellister-med-multidose-e-resept

[2]https://sykepleien.no/forskning/2018/04/e-multidose-er-bedre-pasientsikkerheten-enn-dosett-og-faks