logo

E-helse inn i fremtiden og forbi

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover med sykepleiermangel, økte krav til effektivitet og kvalitet, og ikke minst økt pasient- og brukerinvolvering. Mer forskning innen sykepleie og e-helse er avgjørende for kvaliteten i helsehjelpen til pasientene, helsetjenesten og for faglig kompetanse.

Paneldiskusjon: Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk teknologi i helsetjenesten? Fra venstre mot høyre: Gunn Hilde Rotvold, stipendiat ved NSE. Kjell Olav Bondevik, E-helse Vestland. Rune André Sørtveit Frustøl, NSFs faggruppe for e-helse. Bente Christensen, seniorrådgiver og moderator, NSF.
Paneldiskusjon: Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk teknologi i helsetjenesten? Fra venstre mot høyre: Gunn Hilde Rotvold, stipendiat ved NSE. Kjell Olav Bondevik, E-helse Vestland. Rune André Sørtveit Frustøl, NSFs faggruppe for e-helse. Bente Christensen, seniorrådgiver og moderator, NSF.

Flere av våre forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning deltok på Sykepleierforbundets nasjonale e-helsekonferanse «Inn i fremtiden – og forbi» i forrige uke med innsikt om trender innenfor e-helseområdet, forskning på utprøvingen av Pasientens Legemiddelliste (PLL) og hvorfor det er så vanskelig å ta i bruk teknologi i helsetjenesten.

Hvordan kan digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten bidra til å løse utfordringene i helsetjenestene? Hva er status for digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten, og hvilke planer har myndighetene? Hva er gevinstene og hvilke utfordringer skaper digitaliseringen? Og hva skal til for at vi raskere skal få utviklet og tatt i bruk nye og bedre løsninger i helse- og omsorgstjenesten?


Dette var noen av temaene flere av våre forskere var med å sette søkelyset på.

Pasientens Legemiddelliste (PLL)

Seniorforsker Unn Sollid Manskow ved Nasjonalt senter for e-helseforskning delte erfaringer hun og medforskere har gjort med forskning og utprøving av Pasientens Legemiddelliste (PLL) i Bergen. Her utforsker og kartlegger de erfaringer og effekter for helsepersonell og pasienter med innføring og bruk av PLL.

Forskningen er viktig og avgjørende for å få til en best mulig innføring av PLL.

- Vi ser at helsepersonell rapporterer om fragmenterte IT-systemer, risiko for feilmedisinering og unødvendig mye tidsbruk, sier Unn Sollid Manskow.

Forskningen viser at helsepersonell mangler korrekt og oppdatert informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk. Videre viser forskningen at feil bruk av legemidler fører til en rekke alvorlige bivirkninger og dødsfall, og i siste konsekvens truer dette pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen.

E-helse trender

Trender fører ofte til utfordringer som helsetjenesten må prioritere å finne løsninger for. Et eksempel på dette er at å innføre løsninger med kunstig intelligens i helsetjenesten også har ført til utfordringer relatert til ivaretakelsen av sikkerhet og personvern. Dette påvirker igjen prioriteringer i helsetjenesten ved at de må bruke flere ressurser på IT-sikkerhet.

Sykepleieinformatikk (nursing informatics) er en viktig internasjonal trend som vokser og utvikler seg. I Norge trenger vi flere informatikk sykepleiere, sier Anne Torill Nordsletta, avdelingsleder for Helsedata og analyse i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Utvalgte trender for kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet er psykisk helse, digital hjemmeoppfølging, digital legemiddelhåndtering, pasientsentrerte tjenester og kunstig intelligens.

På våre sider ved Nasjonalt Senter for e-helseforskning finner du all informasjon om utvalgte forsknings- og kunnskapsutviklingstrender innen e-helse