logo

Digital samhandling mellom fastlege og hjemmetjenesten

Description

Dagens kontakt og dialog mellom fastlege, hjemmetjeneste og pasienter med kommunale tjenester fungerer ikke optimalt. Fastleger og hjemmetjenesten samarbeider ofte ved hjelp av skriftlige dialogmeldinger. Hjemmetjenesten opplever at brukernes problematikk i mange tilfeller er for omfattende til at det lar seg løse over korte dialogmeldinger, mens for fastlegene er det ofte krevende å bedømme skriftlige forespørsler om problemstillinger som i mange tilfeller omhandler komplekse og avanserte medisinske tilstander. Både pasientene og hjemmetjenesten opplever i tillegg at fastlegene ofte er lite tilgjengelige.

Utvikling av nye samarbeidsmetoder for pasienter med sammensatte behov kan bidra til å bedre oppfølgingen av denne pasientgruppen. Dette prosjektet skal utforske om regelmessige videokonferansemøter mellom pasient, fastlege og hjemmetjeneste kan øke forutsigbarhet i kontakten mellom partene, samt øke kvalitet i pasientoppfølging.

Goals

Målet med dette prosjektet er å utvikle og evaluere en modell for hvordan fastleger og hjemmetjenesten kan planlegge, utføre og følge opp pasienter som mottar hjemmetjenester ved hjelp av regelmessige videomøter. En modell for slike videokonferansemøter inkluderer blant annet prosedyrer for forberedelser, booking av møter og etterarbeid. Etter gjennomføring av utprøving skal det søkes om midler til et forskningsprosjekt, der den utviklede modellen skal prøves ut i større skala og evalueres.

Method

I samarbeid med hjemmetjenesten og fastleger i Trondheim kommune vil prosjektgruppen utvikle en modell for jevnlig samhandling over videokonferanse mellom fastleger, hjemmetjeneste og pasient, pårørende og evt. andre relevante aktører. Modellen skal først piloteres i Trondheim i seks måneder fra november 2022. I samarbeid med hjemmetjenesten vil fem fastleger inkludere tre pasienter hver til utprøvingen. Testen vil bli evaluert for å få kunnskap og erfaring om samhandlingsmodellen før videre utprøving i større skala.