logo

Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie

Innledning

Basert på pågående nullpunkts målinger av kommuneløpet i EIEJ, samt muligheten for benchmarking av kvantitative variabler, ønsker vi å gjøre en effektanalyse med pre- og post studier fokusert på primærhelsetjenesten, samt overgangen til spesialisthelsetjenesten.

Problemstilling 1: Vil studien kunne avdekke fullverdige indikatorer basert på multi-method assessment med fokus på effekter for en pre-post studie?

Problemstilling 2: Basert på identifiserte indikatorer, vil Helseplattformen styrke informasjonsutvekslingen mellom innbyggerne og den kommunale helse- og omsorgssektoren?

Hovedmål

Vi ønsker et generelt fokus på tidstyver, redundans, og innlogginger i forskjellige systemer. I tillegg ønsker vi å beskrive og analysere dagens informasjonsrutiner samt innbyggernes tilfredshet med informasjonsutvekslingen. Vi tar utgangspunkt i effektmodellen for "Én innbygger- én journal". Effektmodellen skisserer på nivå 1 målsetninger for helseplattformen i retting av bl.a.: 1. Økt pasientsikkerhet og kvalitet, og 1.1 Innbyggermedvirkning. Det finnes i dag ingen validerte instrumenter for standardisert måling av de parameterne som inngår i effektmodellen, og vi foreslår å utvikle en semi- standardisert prosedyre ved hjelp av spørreskjemaer. Denne prosedyren vil også brukes til å vurdere pasientenes tilfredshet med informasjon mottatt fra helse- og omsorgstjenesten.

Metode

Følgeforskning, multi-method assessment.

Spørreskjema til primærhelsetjenesten nasjonalt. Basert på intervjuer, fokusgrupper og metodetriangulering. Dette i tillegg til generell loggdata, samt uttrekk muliggjort ved benchmarking, som til sammen utgjør relevante kvantitativt målbare indikatorer.

Vi vil intervjue pasientene og deres organisasjoner i et avgrenset antall kommuner (et strategisk utvalg kommuner, basert på demografi og tjenestetilbud som er typisk for kommune-Norge som helhet) for å etablere et spørreskjema.