logo

Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern

Description

Innsyn i pasientjournal tilbys innbyggerne i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Forskning viser at innsyn i journal kan ha en positiv effekt for pasientene når det gjelder økt brukermedvirkning, pasientene kan føle seg bedre opplyst og innsynet kan hjelpe pasientene til økt forståelse av egen helsesituasjon og til å lettere følge behandlingsopplegget. Dette gjelder spesielt for pasienter med komplekse, langvarige og kroniske sykdommer. For pasienter i psykisk helsevern er ikke funnene like konsise og klare.

Det er uttrykt bekymring fra helsepersonell i psykisk helsevern for konsekvensene av å gi pasienter innsyn i journal. Helsepersonell frykter at elektronisk innsyn i journal vil gi dem økt arbeidsmengde, endre pasient-behandlerrelasjonen og kan medføre en sikkerhetsrisiko og skape unødig bekymring og misforståelser da pasienter kan lese journalen alene uten veiledning.

Vi vet fra tidligere forskning at helsepersonell i psykisk helsevern har endret måten de skriver journal på, men vi ønsker å undersøke dette i større detalj, og med fokus på psykiatrisk helsevern.

Goals

Vi skal forske på effektene av å gi pasienter elektronisk innsyn i journal i psykisk helsevern og ønsker å studere i detalj:

1) endringer i pasient-behandler relasjonene,

2) endringer i hvordan helsepersonell skriver journal og

3) bruken av uformelle og formelle metoder for å gjøre informasjon utilgjengelig for pasienter.

Method

Ved hjelp av en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder skal vi undersøke de beskrevne forskningsspørsmålene.

Vi skal i første del av prosjektet utføre kvalitative intervjuer med helsepersonell i psykisk helsevern som har erfaring ved bruk av journal. Vi vil samle informasjon fra deres erfaringer med å gi pasienter innsyn i journal, både hvordan det påvirker pasient-behandler relasjonen, hvordan pasientinnsyn har påvirket måten de skriver i journal på og på hvilke måter de gjør informasjon utilgjengelig for pasienter i journalen.

I andre del av prosjektet skal vi utføre innholdsanalyser av journaler i psykiatrien, hvor vi sammenligner journaler før og etter pasienter har fått digitalt innsyn. Innholdsanalysene vil se på endring i bruk av ord, lengde av tekst osv. Naturlig språkprosessering (natural language processing) vil bli brukt for å analysere og sammenligne utdrag fra rundt 40 journaler.

I den tredje og siste delen av prosjektet skal vi undersøke helsepersonells bruk av uformelle og formelle metoder for å gjøre journalnotater utilgjengelig for pasienter. Dette skal vi gjøre ved hjelp av en kvantitativ spørreundersøkelse, i tillegg til å analysere uttrekk fra DIPS over sperring av dokumenter i den digitale innsynstjenesten.