logo

Faktaark 05-2016

Universell utforming og tilgjengelighet

Myndighetene gjennomfører i dag et omfattende arbeid sammen med helsesektoren for å utvikle og implementere nettbaserte helsetjenester. Samtidig blir befolkningen eldre, og andelen funksjonshemmede overstiger allerede 15 prosent.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier at elektroniske pasienttjenester i sin helhet skal være universelt utformet fra og med 2021.

Allmenn tilgjengelighet

Universell utforming innebærer at produkter, tjenester og omgivelser utformes på en måte som gjør at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing for mennesker med funksjonshemminger.

Formålet med universell utforming er å legge til rette for likeverdig samfunnsdeltagelse og økt effektivitet gjennom standardiserte løsninger som kan brukes uavhengig av funksjonsnivå.

To perspektiver

Diskusjonen i det norske teknologimiljøet om universell utforming av nettbaserte tjenester handler primært om to forhold:

  1. Å nå så mange som mulig (for eksempel å oversette norsk materiale til samisk).
  2. At tekniske spesifikasjoner skal sikre plattformuavhengighet i tilgangen til tjenestene, styring av grensesnitt ved hjelp av tastatur i tillegg til mus/joystick, og om utforming av informasjon i ikke-proprietære formater.

Nasjonalt senter for e-helseforskning prioriterer det tekniske perspektivet i sitt arbeid med e-helse-
tjenester.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Denne loven ble vedtatt 20. juni 2008, og trådte i kraft 1. januar 2009.

Forskriftene til lovens § 11 har virkning fra juni 2014. Forskriftene fastsetter at Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) skal følges for å imøtekomme diskriminerings- og tilgjengelighetslovens intensjoner, avgrenset til nettsteder og visse automater. Helsetjenesten kommuniserer med e-post til brukerne, og forskriftene kunne med fordel også omfatte e-post utveksling.

WCAG 2.0

Forskriftene til diskriminerings- og tilgjengelighets-loven § 11 tar utgangspunkt i WCAG 2.0 nivå A og
AA. Generelt er denne standarden innrettet mot elektroniske tjenesters grensesnitt. Det kan derfor være hensiktsmessig å presisere at også den informasjonen (de filene) som grensesnittet administrerer, skal være universelt utformet.