logo

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)

TkS er et regionalt odontologisk kompetansesenter i Helseregion Helse Sør-Øst, som skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i Sør.

TkS er et regionalt odontologisk kompetansesenter i Helse Sør-Øst, som skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i Sør. Kompetansesenteret bidrar også til å gi befolkningen i denne regionen bedre tilgang til spesialisttjenester.

Kompetanseområder og satsingsområder

TkS utvikler og leverer tjenester på følgende områder:

 • Spesialistbehandling og utredning.
 • Rådgivning
 • Forskning
 • Etterutdanning
 • Videre- og spesialistutdanning.
 • Folkehelsearbeid.

Prioriterte områder innen forskning er klinisk forskning, tannhelsetjenesteforskning og folkehelsearbeid i et tannhelseperspektiv. Tverrfaglig forskning skal etterstrebes.

I tillegg er kompetansesenteret involvert i TOO-prosjektet, som er et nasjonalt tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har tannlegeskrekk.

Visjon, strategier og mål

Det overordnede målet er å drive med regionalt forankret klinisk odontologisk forskning og fagutvikling.

 • Innen fagutvikling skal samfunnsodontologi prioriteres på linje med etterutdanningsprogrammer for samtlige yrkesgrupper i tannhelseteamet.
 • Senteret skal tilrettelegge for kompetanseheving innenfor alle deler av odontologien.
 • TkS skal bidra til å øke tilgjengeligheten på odontologiske spesialisttjenester av høy faglig kvalitet i hele regionen.
 • Den kliniske virksomheten skal legge grunnlaget for rådgivning, forskning, etterutdanning og videreutdanning i fremtidige integrerte løp sammen med universitetene.
 • Senteret skal bidra til tverrsektoriell og tverretatlig samhandling til beste for pasientene.

Mer info

www.tksor.no