logo

Utviklingstrekk 2018 - Beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse

Sammendrag av rapporten

Dette er første utgave av Direktoratet for e-helses årlige kunnskapsgrunnlag med beskrivelser av relevante utviklingstrekk og trender innenfor områder som gir føringer for retningen av e-helseutvikling i Norge. Grunnlaget tar utgangspunkt i utfordringsbildet for helse- og omsorgssektoren, der drivere som stadig eldre befolkning med flere sammensatte sykdommer, ny økonomisk hverdag, teknologisk utvikling og forventninger fra innbygger og pasient setter agenda for e-helseutvikling og prioriteringer. Gjennomgang av relevante kilder viser følgende utviklingstrekk:

Digitalisering i helsesektoren og bruk av nasjonale e-helsetjenester øker; bl.a. gjennom besøk til helsenorge.no, digital dialog mot fastlege og bruk av kjernejournal. Befolkningen uttrykker høy tilfredshet med helsetjenestene i Norge, men lav (og synkende) tilfredshet med de digitale tjenestene som tilbys.

Politisk er det fremdeles bred enighet om målene i Én innbygger – én journal, og politikerne mener Norge er godt posisjonert for å utnytte biodata og helsedata - "den nye oljen". Sentrale aktører som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peker også på mulighetene ved helsedata samt velferdsteknologi som understøttende til deres strategier.

De politiske målene bedre pasientsikkerhet, bedre kvalitet og det å sette pasienten i sentrum er gjennomgående tema hos sentrale aktører. På regionalt nivå fremhever helseforetakene informasjonssikkerhet, modernisering av elektroniske pasientjournaler (EPJ) og samhandling som prioriterte områder. På kommunalt nivå er det tegn på økt sentral støtte til kommunale IKT-tiltak i bredt, ikke bare e-helse.

Medisinsk og helsefaglig pekes det på en økende tilgang på beste praksis og data, samt hvordan teknologi i samspill med organisasjonsutvikling endrer innhold, utførelse og deling av oppgaver i tjenesten. Organiseringen rundt pasienten i primærhelseteam og oppfølgingsteam beskrives som eksempler på dette. En sentralisering av organisering og drift av IKT i helsetjenesten er det som vil muliggjøre en desentralisering av oppgaver og tjenester til der innbyggerne bor. En sentralisering er også det som gir det største potensialet for økonomiske gevinster og høyest informasjonssikkerhet.

Teknologisk utvikling som påvirker helsetjenesten skjer innenfor flere områder, blant annet innen kunstig intelligens, robotisering og skytjenester.

Internasjonal utvikling er i denne utgaven begrenset til oppdatering av de nordiske landene, som alle oppfattes som blant de mest utviklede og sammenlignbare for Norge på e-helseområdet. De nordiske landene har store satsninger på e-helse og har alle etablert egne e-helsestrategier.