logo

Forutsetninger for avansert klinisk beslutningsstøtte i norsk helsevesen

Nasjonale strategier beskriver et mål om klinisk beslutningsstøtte "til rett helsepersonell, til rett kontekst og til rett tid".

Denne form for avansert klinisk beslutningsstøttekrever et evidensbasert kunnskapsgrunnlaget (kliniske prosedyrer, guidelines, behandlingsforløp etc.) som er knyttet til en beslutningsstøttemotor som kan prosessere pasientspesifikk klinisk informasjon – og gir helsepersonell beslutningsstøtte i det systemet de jobber i.

Status i Norge:

 • Få eller ingen integrasjoner mellom evidensbaserte kunnskapskilder (VAR Healthcare gir en viss grad av integrasjon) og EPJ systemer.
 • Kunnskapskildene er passiv/statisk, dvs. at innholdet ikke tilpasses til en spesifikk pasient.
 • Helsepersonell må oppsøke publiseringskanaler for evidensbasert kunnskap og prosedyrer utenfor EPJ som støtte for kliniske beslutninger/praksis. I en hektisk arbeidshverdag, er dette tidkrevende og kompliserer bruken av evidensbasert kunnskap.
 • Det pågår en nasjonal utredning av mulighetene for å etablere en online plattform hvor evidensbasert klinisk kunnskap og prosedyrer samles.

Mål for denne studien:

 • Undersøke forutsetningene for å nå visjonen om avansert klinisk beslutningsstøtte hvor en nasjonal evidensbasert kunnskapsplattform inngår som kunnskapskilde.

Metode og teoretisk grunnlag:

 • Kvalitativ studie basert på litteraturgjennomgang og 14 semi-strukturerte intervju med EPJ leverandører, leverandører av kunnskapskilder, og helsepersonell ved sykehus.
 • Det teoretiske rammeverket for studien er basert på Informasjon Infrastruktur Teori.

Resultat:

 • For å kunne bruke avanserte klinisk beslutningsstøtte i EPJ systemer kreves:
 • Nasjonal beslutning om standarder, kodeverk/terminologi og modell for informasjonsutveksling.
 • Klinisk informasjon i EPJ må være strukturert (ikke fri-tekst dokumentasjon av vitale og essensielle parametere).
 • EPJ systemer som er/skal inn på markedet må kunne utveksle klinisk informasjon ihht. gjeldene nasjonal beslutning.
 • En nasjonal evidensbasert kunnskapsplattform må utveksle kunnskap, retningslinjer og prosedyrer etter gjeldende nasjonal beslutning om informasjonsutveksling.
 • En nasjonal evidensbasert kunnskapsplattform krever en omfattende forvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å ivareta en oppdatert kunnskapsplattform av høy kvalitet.
 • Helsepersonell må inkluderes i arbeidet på flere nivå – og må frikjøpes til dette.
 • Endret arbeidspraksis for helsepersonell, bl.a. strukturert dokumentasjon i «real time».