Spill og lær med diabetesvenner

I ”Spill og lær med diabetesvenner” skal det utvikles et sosialt spill for barn med type 1 diabetes. Spillet skal motivere barna til bedre egenmestring og gi dem økt kunnskap.

Bakgrunn

For alle barn er overgangen til ungdomsårene en utfordrende periode. For barn som har Type 1 diabetes kan denne tidsepoken by på ekstra prøvelser. Ikke bare opplever de, som alle andre barn, store fysiske og psykiske endringer og økte krav fra omgivelsene, men de skal også i større grad selv mestre sykdommen sin. Dette prosjektet skal utvikle et mobiltelefonbasert spill som et skal være supplement til diabetesopplæringen for denne målgruppen. Spillet representerer også en mulighet til å komme i kontakt med andre barn i samme situasjon. Brukerne skal gjennom spillet få større innsikt i diabetes generelt og derigjennom også en bedre forståelse for sine egne reaksjoner på egenbehandlingen. I det siste har mobiltelefonen og sosiale media blitt noe ungdom, og mange barn, har med seg overalt. For den som har en kronisk sykdom gir dette helt nye muligheter i egenbehandlingen, og det er nettopp dette vårt spillprosjekt vil bygge på.

Prosjektets mål

Målet for prosjektet er å lage et spill som kan være til nytte i en vanskelig periode for barn med Type 1 diabetes. Dette skal oppnås ved at spillet baseres på mobiltelefon, der barna både kan se egne diabetesrelaterte målinger samt hvilken betydning disse har for deres livssituasjon gjennom et motiverende spill. De skal også kunne oppnå en fellesskapsfølelse og tilhørighet ved å spille sammen med andre som står overfor de samme helsemessige utfordringene.

Målgruppe

Spillet vil først og fremst henvende seg til barn mellom 10 og 13 år med Type 1 diabetes, men vil sannsynligvis også kunne passe for både yngre og eldre barn. Målgruppen er valgt siden barn i denne aldersgruppen er i en frigjøringsprosess i forhold til sine foreldre og i økende grad selv skal ta over ansvaret for egenbehandlingen.

Gjennomføring

Systemet som er foreslått her utnytter den siste utviklingen innen mobilteknologi og sosiale medier til å tilby denne målgruppen en moderne læringsarena ved bruk av motiverende konsepter og teknologi. For å sikre at spillet blir tilpasset målgruppen, vil barn med Type 1 diabetes delta i idé og planleggingsfasen, og også under utviklingsfasen. En gruppe på ca. 10 barn, sammen med deres foreldre/foresatte, vil bli intervjuet individuelt og i fokusgrupper om deres forhold, vaner og preferanser til mobiltelefoner, sosiale medier og spill. Diabetesteamet ved NST/UNN vil i dette prosjektet også samarbeide med nasjonale og internasjonale aktører, spesielt barneavdelinga på UNN, Universitetet i Tromsø, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitet.

Prosjektet planlegges gjennomført over tre år, med oppstart 2. januar 2013, og avslutning 31.12.2015. Hovedaktiviteten det første året vil være rekruttering av brukere, oppstart av tidlig prototyping sammen med brukere og forberedelse til design av selve spillet. Andre året vil hovedsakelig bestå av design og programmering, med hyppig input fra brukere under hele prosessen. Det tredje og siste året vil gå med til ferdigstillelse av spillet og uttesting av dette, samt undersøkelser og klargjøring for å la spillet bli overtatt av riktig instans.

Betydning

Barn som tidlig lærer seg å mestre og forstå sykdommen sin vil være bedre rustet til å håndtere vanskelig situasjoner. Diabeteskomplikasjoner er veldig kostbart for samfunnet, og det foreslåtte systemet har potensial til å redusere disse. Brukerne av det foreslåtte systemet vil ha mulighet til å oppnå økt forståelse for sin egen sykdom, og også andres sykdom når foreldre, slekt og venner blir involvert i de sosiale spillene som skal utvikles.

Finansiering

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Ekstern prosjektdeltaker

Ragnhild Varmedal, e-post: email hidden; JavaScript is required, tlf: 907 92 216.