Teleradiologi i nordnorsk røntgentjeneste uorden og framskritt

Framvekst av teleradiologiske aktør-nettverk - rasjonalitet, rasjonalitetsendringer og betydning for tjenestens utfordringer. Doktorgradsprosjekt i sosiologi.

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsprosjektet undersøker realiseringer av teleradiologiske tjenester i Nord Norge i perioden 1997 til 2001. Utformingsprosessene og resultatene undersøkes og analyseres i aktør-nettverkperspektiv. Det innebærer en innretning der for eksempel teknologier, faglige ideer, subjektive interesser, organisatoriske og økonomiske ordninger forståes som innflytelser som hver for seg eller i ulike samspill kan innvirke på hvordan teleradiologi etableres som tjeneste.

De vil være bærere av ulikt rasjonale som søkes realisert. Det vil derfor være vanskelig å forutse hva som utformes og det er prekært hvilke innflytelser som får betydning når målet er å løse spesifikke utfordringer for røntgentjenesten. Avhandlingen presenterer og analyserer ulike utforminger av teleradiologi, både prosess og resultat, i relasjon til målene som ble satt opp.

Prosjektleder

Sist oppdatert

15.12.2016